Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0768/GA, 22 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:22-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 12/768/GA

betreft: [klager] datum: 22 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 februari 2012 van de beklagcommissie bij penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het te laat doorlaten van klagers bezoek.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager wil graag compensatie in andere vorm dan een extra uur bezoek.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 38, eerste lid, van de Pbw is de beroepscommissie van oordeel dat een klacht over de beperking van het recht op bezoek moet worden aangemerkt als een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw.
De
beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie mitsdien vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

Uit de schriftelijke reactie van de directeur aan de beklagcommissie valt af te leiden dat de directeur erkent dat de bezoekduur van klager te kort is geweest. Het beklag is reeds daarop gegrond. Nu de directeur klager een extra uur bezoek heeft
aangeboden en klager dit heeft geweigerd, acht de beroepscommissie geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 22 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven