Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4211/GA, 22 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:22-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4211/GA

betreft: [klager] datum: 22 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

gericht tegen een uitspraak 21 november 2011 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 april 2012, gehouden in de p.i. Vught is de plaatsvervangend directeur van de p.i. Vught, [...], gehoord. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klagers spelcomputer voor de duur van drie maanden in beslag is genomen wegens het bezit van een porno dvd.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op klagers cel is een porno dvd aangetroffen. Een porno dvd valt onder de in de inrichting verboden voorwerpen. In de periode dat deze dvd werd
aangetroffen, werden er in de unit vaker porno dvd’s aangetroffen. Klagers spelcomputer is volgens de directeur een in de inrichting toegestane voorwerp, mits de spelcomputer op de juiste wijze wordt gebruikt. Er mogen alleen spelletjes mee worden
gespeeld en er mogen geen films mee worden bekeken. Vooral geen pornofilms. Dit is medegedeeld aan gedetineerden. Klager is dan ook bestraft voor onrechtmatig gebruik van zijn spelcomputer.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 45, eerste lid, van de Pbw kan in de huisregels worden bepaald dat het bezit van bepaalde soorten voorwerpen binnen de inrichting of een bepaalde afdeling daarvan verboden is, indien dit noodzakelijk is in het belang van de handhaving
van de orde of de veiligheid in de inrichting, dan wel de beperking van de aansprakelijkheid van de directeur voor de voorwerpen. In het vijfde lid van dat artikel is onder meer bepaald dat de directeur is bevoegd aan de gedetineerde toebehorende
voorwerpen ten aanzien waarvan geen toestemming is verleend dan wel die zijn verboden, ingevolge het eerste onderscheidenlijk het tweede lid, in beslag te nemen.

Door de directeur is aangegeven dat de in klagers cel aangetroffen porno dvd valt onder de in de inrichting verboden voorwerpen. Gelet op artikel 45, vijfde lid, van de Pbw had de directeur dan ook kunnen besluiten tot inname van de porno dvd. Naar het
oordeel van de beroepscommissie biedt voormeld artikel echter geen grondslag voor de beslissing tot inname van de, volgens de directeur toegestane, spelcomputer van klager voor de duur van drie maanden wegens het in bezit hebben van een, in de
inrichting verboden, porno dvd. Voor zover de directeur met de inbeslagname van de spelcomputer heeft beoogd klager disciplinair te bestraffen voor het verkeerde gebruik van de spelcomputer, is de beroepscommissie van oordeel dat artikel 51, eerste
lid,
van de Pbw daartoe geen mogelijkheid biedt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal worden bevestigd met wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, prof. dr. A.M. van Kalmthout en J.M.L. Pattijn MSM, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 22 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven