Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0557/GB, 21 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:21-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/557/GB

Betreft: [klager] datum: 21 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 februari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Boschpoort Breda afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 november 2011 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Alphen aan den Rijn.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager verzoekt om overplaatsing naar het h.v.b. van de locatie De Boschpoort Breda, omdat zijn vriendin in Tilburg woont. Het is voor klagers vriendin in verband met haar psychische problemen
onmogelijk om vanaf Tilburg met het openbaar vervoer naar Alphen aan den Rijn te reizen. Klager heeft tijdens zijn huidige detentie maar één keer bezoek ontvangen. Dit was om zijn kleding te laten brengen. Verder heeft hij in al die maanden alleen
bezoek ontvangen van zijn advocaat. Klager heeft een recept overgelegd waaruit blijkt welke medicatie zijn vriendin gebruikt. Tevens heeft klager een brief van zijn vriendin overgelegd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Den Haag. Gelet op klagers status van preventief gehechte dienen volgens de selectiefunctionaris de korte transportlijnen binnen de rechtsgang zoveel mogelijk te worden gehandhaafd. Omdat klager wil
worden overgeplaatst in verband met de medische situatie van zijn vriendin, is aan het Bureau Individuele Medische Advisering (BIMA) gevraagd om advies uit te brengen. De medisch adviseur van het BIMA heeft aangegeven dat hij op basis van de informatie
van de huisarts geen redenen ziet voor overplaatsing van klager naar Breda. Op basis van dit advies is dan ook besloten dat er onvoldoende aanleiding bestaat klager over te plaatsen. Bovendien is klager niet verstoken van bezoek en kan er, op het
moment
dat klager is afgestraft, met zijn wensen rekening worden gehouden.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Klager is ingesloten voor het
arrondissement Den Haag. De inrichting waar klager thans verblijft bevindt zich in het arrondissement van vervolging. De medisch adviseur van het BIMA heeft aangegeven dat hij op basis van de informatie van de huisarts geen redenen ziet voor
overplaatsing van klager naar Breda. Gelet hierop is de beroepscommissie dan ook van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als
onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat zij ervan uitgaat dat op het moment dat klager zal worden geselecteerd voor een gevangenis rekening zal worden gehouden met klagers wensen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in
tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 21 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven