Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1241/GB, 21 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:21-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1241/GB

Betreft: [klager] datum: 21 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 april 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de locatie De Kruisberg Doetinchem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 mei 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de penitentiaire inrichtingen Vught. Op 21 maart 2012 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie De Kruisberg Doetinchem, een inrichting voor mannen met een
regime
van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (de Regeling). Op 28 maart 2012 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie De Berg te
Arnhem, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is al vele malen overgeplaatst zonder geldige reden. Klager komt bij iedere overplaatsing in een soberder regime terecht. In december 2011 werd klager geplaatst op een afdeling voor arrestanten. Klagers einddatum is 20 juli 2012. Klager werd
zonder overleg in de gevangenis van de locatie De Kruisberg Doetinchem geplaatst. De stelling dat klager een ontvluchtingspoging heeft gedaan is onjuist. De locatie De Kruisberg Doetinchem heeft geen activiteitenprogramma en arbeid is voor klager niet
mogelijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
In de nota van 3 februari 2012 van de Directie Gevangeniswezen is besloten dat de beperkt beveiligde inrichtingen (b.b.i.) een dubbele bestemming krijgen om effectiever gebruik te kunnen maken van beschikbare plaatsen. De b.b.i. van de locatie De
Kruisberg Doetinchem is daarom tevens bestemd als een inrichting als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling. Aan gedetineerden die in de laatstgenoemde inrichting verblijven, wordt geen regimegebonden verlof verleend. Op 22 maart 2012 heeft
klager een ontvluchtingspoging gedaan. Klager is daarom geselecteerd voor de gevangenis van de locatie De Berg.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie De Kruisberg Doetinchem is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de
inrichting.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. In verband met een tekort aan plaatsen voor preventief gehechten en arrestanten is een grote groep gedetineerden, waaronder klager, overgeplaatst naar een b.b.i. als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling. Naar het oordeel van de
beroepscommissie kan het standpunt van de selectiefunctionaris, inhoudende dat het algemene belang van een optimale benutting van de beschikbare celcapaciteit zwaarder dient te wegen dan het door klager gestelde belang om niet iedere keer na een kort
verblijf in een inrichting te worden overgeplaatst, bij afweging van alle betrokken belangen en omstandigheden niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 21 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven