Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0900/GA, 15 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:15-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/900/GA

betreft: [klager] datum: 15 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 maart 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Westlinge te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van genoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de afwijzing van een verzoek om algemeen verlof.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De directeur heeft het verzoek van klager afgewezen naar aanleiding van het negatieve advies van het OM en het negatieve TR-advies.
De advocaat-generaal heeft op 28 juli 2011 negatief geadviseerd omtrent klagers verlof. Klager is veroordeeld wegens een zeer gewelddadige overval op een filiaal van MacDonald, waarbij diverse personeelsleden zijn bedreigd met een vuurwapen en waarbij
daadwerkelijk is geschoten. Klager ontkent de overval, ondanks het feit dat hij door diverse van zijn eigen familieleden als één der daders is herkend. Hij geeft daarmee aan geen verantwoordelijkheid voor zijn daden te nemen. Het gevaar voor hernieuwde
strafbare feiten is daarmee hoog en het is ten opzichte van de slachtoffers onwenselijk dat klager op vrije voeten zou kunnen komen.
Op 17 januari 2012 heeft de advocaat-generaal wederom negatief geadviseerd en verwezen naar het advies van 28 juli 2011.
Klagers verlofaanvraag is op 27 januari 2012 besproken in de vrijhedencommissie van de penitentiaire inrichtingen Heerhugowaard Alkmaar. TR heeft een negatief advies gegeven. Er is geen inschatting van het recidiverisico mogelijk vanwege klagers
ontkennende houding.

De beroepscommissie is van oordeel dat de aard van het delict waar klager van verdacht wordt geen grond kan opleveren voor een afwijzing van het verzoek om algemeen verlof. Voorts is klagers verlofadres in Amsterdam en dat ligt op een redelijke afstand
van Velsen (Santpoort Noord), de plaats waar het delict is gepleegd. Het risico van maatschappelijke onrust kan worden ondervangen door bij verlofverlening een bijzondere voorwaarde te stellen. Het feit dat het recidiverisico niet kan worden ingeschat
wegens klagers ontkennende houding kan hem niet worden tegengeworpen. Het niet kunnen inschatten van het recidiverisico betekent evenmin dat er sprake is van een gevaar voor het plegen van strafbare feiten. Voor het aannemelijk worden van een dergelijk
gevaar is een meer feitelijke onderbouwing nodig.
Gezien het voorgaande is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing van de directeur genomen is op gronden die deze niet kunnen dragen.
Het beroep zal gegrond worden verklaard. Er zijn geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U van der Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin 15 mei 2012

+ secretaris voorzitter

Naar boven