Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3258/GA, 15 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:15-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3258/GA

betreft: [klager] datum: 15 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 september 2011 van de beklagcommissie bij de locatie De Schie te Rotterdam

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 januari 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klagers raadsman, mr. C.W.J. Faber, en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie De Schie
voormeld.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het onzorgvuldig behandelen van de zich in klagers preciosa bevindende eigendommen van klager.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager verbleef begin 2011 in de locatie De Schie. In april 2011 is via de locatie Hoogvliet overgeplaatst naar de locatie Norgerhaven in Veenhuizen. Eind 2011 is de teruggave gelast van aantal in beslag genomen goederen (waaronder een laptop) op 9
maart 2011 is nogmaals teruggave gelast van een andere laptop. Klager heeft een aantal goederen nooit ontvangen, waaronder 3 laptops en mobiele telefoons. Die voorwerpen zijn ook nooit naar Norgerhaven gezonden. Hem is wel een laptop uitgereikt, te
weten van het merk HP, maar die is niet van hem. Klager mist laptops van het merk Acer, Compaq en Toshiba. Klager is nooit een lijst van zich in zijn preciosa bevindende goederen ontvangen. Daardoor kon hij ook niet bij de inrichting melden welke
goederen zijn vermist. Klager stelt zich op het standpunt dat hij thans nog twee laptops en twee mobiele telefoons mist, welke aan hem toebehoorden. Om die reden dient het beklag gegrond te worden verklaard en zou aan klager een financiële
tegemoetkoming moeten worden toegekend, waarbij gedacht wordt aan een bedrag van € 20,=. De beschikking van de rechtbank, waarbij de teruggave werd gelast, spreekt van een laptop (merk Acer), memorysticks en vier mobiele telefoons. Klager is niet
bekend
met de wijze waarop het Openbaar Ministerie (OM) die goederen aan klager heeft gezonden noch is bekend waar die goederen daarvoor opgeslagen waren.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In de locatie De Schie is een aantal voorwerpen van klager ontvangen. Al die goederen zijn bij klagers overplaatsing naar de locatie Hoogvliet overgebracht naar die locatie. Kennelijk stond de HP-laptop niet op de lijst van goederen van klager. De
goederen die op die lijst stonden zijn overgebracht naar de locatie Hoogvliet. Indien het OM niet alle eigendommen heeft teruggegeven door verzending naar de locatie De Schie, is de directeur niet verantwoordelijk voor de vermissing daarvan. Bij de
inrichting is geen melding van ontvangst van goederen afkomstig van het OM. Er wordt enkel voor ontvangst getekend. Klagers penitentiair dossier is meeverhuisd bij zijn overplaatsing. Daar zou een en ander zich in moeten bevinden.

3. De beoordeling
Naar aanleiding van hetgeen ter zitting naar voren is gebracht heeft de beroepscommissie aan de directeur een aantal vragen gesteld met het verzoek die te beantwoorden. De directeur heeft op die vragen, ook na een herhaald verzoek van de
beroepscommissie, niet gereageerd.

Nu de directeur niet heeft gereageerd op het verzoek van de beroepscommissie om nadere inlichtingen, wordt, nu de directeur een en ander onvoldoende heeft weersproken, voldoende aannemelijk geacht dat een tweetal laptops en mobiele telefoons niet
vanuit
de locatie De Schie zijn overgebracht naar de locatie Norgerhaven. Dit kan aan de directeur worden verweten. Gelet daarop kan de uitspraak van de beklagcommissie niet in stand blijven en dient het beklag alsnog gegrond te worden verklaard.

De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming. De beroepscommissie acht een tegemoetkoming als namens verzoeker verzocht, redelijk. Zij zal hoogte daarom vaststellen op € 20,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 20,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, mr. P.A.M. Mevis en J.M.L. Pattijn MSM, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 15 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven