Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0290/TA, 14 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/0290/TA

betreft: [klager] datum: 14 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.L. Louwerse, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 januari 2012 van de beklagcommissie bij de Dr. Henri van der Hoevenkliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 april 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klagers raadsvrouw mr. A.L. Louwerse, en de locatiemanager [...] en de juridisch medewerker [...] van voormelde
tbs-inrichting.

Klagers raadsvrouw heeft schriftelijk meegedeeld dat klager niet ter zitting zal verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de intrekking c.q. opschorting van klagers onbegeleid verlof.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Kortdurende verloven zijn voor de hele afdeling en niet op grond van individuele omstandigheden ingetrokken. Verwezen wordt naar de uitspraken van de beroepscommissie nummers 07/1353/TA, 07/1499/TA, 07/1055/TA en 08/1017/TA. Verzocht wordt om klager
alsnog in het beklag te ontvangen.
Het huisraadlid van de week had de wensenlijst niet tijdig ingediend. Dit kan niet aan de andere leden van de groep verweten worden. Op het moment dat dit gebeurde, was klager niet in de inrichting. Hij was met verlof. Hij kon het huisraadlid niet
achter de vodden zitten. Volgens het huisraadlid heeft hij het formulier tijdig aangeboden, maar was de AC in vergadering en zou hij later pas terugkomen. De AC zou het formulier zelf tekenen en inleveren.
Klagers vrouw werd die week geopereerd en klager had dit uitvoerig met het personeel besproken. Hem was toegezegd dat hij bij de operatie aanwezig mocht zijn. Zijn vrouw had hulp nodig voor wat betreft het huishouden en de boodschappen. De gevolgen van
het niet doorgaan van het verlof waren voor klager disproportioneel. Verzocht wordt om klager een tegemoetkoming van € 20,= per gemist verlof toe te kennen.

Door en namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De procedure voor het aanvragen van het verlof was niet gevolgd. Het indienen van het weekplan is geen individuele verantwoordelijkheid van het huisraadlid, maar een groepsverantwoordelijkheid. Klager kan hierop worden aangesproken. Het weekplan was
voor de zoveelste keer niet op tijd ingeleverd. Als klager het niet eens was met de intrekking van zijn verlof had hij zich tot het multidisciplinair team kunnen wenden. Hij heeft dat niet gedaan.
Vanaf 07.00 uur tot 23.00 uur is er altijd een AC aanwezig. De AC is ook altijd bereikbaar, heeft altijd een telefoon bij zich.
De AC controleert of het weekplan correspondeert met het vrijhedenbeleid. Daarna gaat de AC er mee naar de groepsleiding die het weekplan accordeert. Het weekplan is door het huisraadlid te laat ingediend. De AC heeft het weekplan gecontroleerd, maar
het kon niet tijdig in het systeem worden gezet.

3. De beoordeling
Het hoofd van de inrichting heeft de verloven van klager en de andere verpleegden van zijn afdeling ingetrokken, omdat het weekplan door het huisraadlid te laat zou zijn ingediend. Vaststaat dat het hoofd van de inrichting klagers verlof heeft
ingetrokken/opgeschort zonder dat individuele omstandigheden van klager zelf daaraan ten grondslag liggen en daarmee gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 50, derde lid, van de Bvt. Weliswaar betreft het verlof geen aaneengesloten periode van
meer dan een week, maar hieraan kan gelet op eerdere uitspraken van de beroepscommissie, onder meer 07/1499/TA d.d. 26 september 2007 en 08/1017/TA d.d. 22 september 2008, voorbij worden gegaan, nu het niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest
om in een dergelijk geval aan een tbs-gestelde een rechtsmiddel te onthouden. De beroepscommissie zal derhalve de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager ontvangen in het beklag.

Klagers verlof is ingetrokken, omdat het weekplan te laat zou zijn ingediend door het huisraadlid. Door het hoofd van de inrichting is aangegeven dat dit al vele malen eerder was geschied. Afgezien van het feit dat uit de toelichting ter zitting van
het
hoofd van de inrichting en de raadsvrouw en de stukken kan worden opgemaakt dat er in dit geval mogelijk sprake is van een communicatiestoornis tussen het betreffende huisraadlid, AC en/of groepsleiding, heeft de intrekking/opschorting van het verlof
in
dit geval voor klager ernstige gevolgen gehad. Klager had namelijk verlof gevraagd om aanwezig te kunnen zijn bij een operatie van zijn vrouw en om haar na de operatie hulp en steun te kunnen verlenen. De beroepscommissie acht niet aannemelijk geworden
dat klager, zoals door het hoofd van de inrichting ter zitting is gesteld, zich niet ter zake tot het team zou hebben gewend.
Gelet op de disproportionele gevolgen voor klager van het niet doorgaan van zijn verlof, acht de beroepscommissie het beroep gegrond. Zij vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager ter zake
een
tegemoetkoming toe van € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, ontvangt klager alsnog in het beklag en verklaart dit beklag gegrond. Zij kent klager een tegemoetkoming van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. C.F. Korvinus en mr. drs. T.A.M. Louwe, leden, in tegenwoordig-heid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven