Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1071/GV, 14 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1071/GV

betreft: [klager] datum: 14 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 maart 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er zijn negatieve berichten gekomen vanuit Triple- Ex. Klager heeft zich op eigen verzoek terug laten plaatsen naar de inrichting. Klager kan dit door zijn Triple ex-mentor laten bevestigen. Ook klagers
begeleidster in het kader van het programma Terugdringen Recidive van de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwolle kan dit bevestigen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op grond van artikel 43, derde lid, van de Pbw, geplaatst in de verslavingsinstelling Triple-Ex van Palier BAVO-groep in Den Haag. Hij is van daaruit teruggeplaatst naar de inrichting in verband met zaken die niet conform de gemaakte
afspraken
zijn verlopen. Klager is op 30 augustus 2011 geplaatst bij Triple-Ex in Den Haag. Klager heeft daar aangegeven zich op een aantal punten niet te kunnen vinden in de behandeling. Klager heeft tijdens een kerstverlof zich niet op het afgesproken
verlofadres begeven. Er zijn ook andere zaken naar voren gekomen waaruit blijkt dat klager zich niet aan de gemaakte afspraken hield. Klager legde de schuld bij Triple-Ex en was van mening dat men zijn overtredingen niet ontdekte waardoor het niet zijn
schuld was dat hij ze maakte. Vanuit Triple-Ex is gemeld dat klager de behandeling veelal heeft afgehouden. In de bestreden beslissing is abusievelijk vermeld dat ook het Openbaar Ministerie het niet eens is met verlofverlening. Dit slaat echter op het
aangevraagde incidenteel verlof in verband met het bewijzen van de laatste eer aan een overleden neef van klager. Klager kan zich niet aan de met hem gemaakte afspraken houden en legt de oorzaak hiervan bij de ander die dit volgens hem beter had moeten
controleren. Er is dan ook geen vertrouwen in een goed verloop van verlof.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
Het OM heeft geen bezwaar tegen verlofverlening.
De directeur van de p.i. Zwolle heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag Binnen de inrichting houdt klager zich aan de afspraken, maar tijdens de plaatsing bij Triple-Ex is klagers onbetrouwbaarheid gebleken bij het nakomen van
afspraken. De directeur heeft dan ook geen vertrouwen in een goed verloop van het verlof. Klager ondergaat een lange straf en zal over drie maanden in vrijheid gesteld worden, wellicht kan hij in zijn laatste maand een keer met verlof.

3. De beoordeling
Klager ondergaat thans een vervangende hechtenis van 55 dagen op grond van de wet Terwee. Aansluitend dient hij in totaal zes dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan. Klagers einddatum
valt op of omstreeks 3 juli 2012.

Uit de stukken blijkt dat klager van 30 augustus 2011 tot en met 27 december 2011 heeft verbleven in de forensische verslavingsinstelling Triple-Ex van Palier Bavo-groep in Den Haag. Tijdens het verblijf in die instelling is gebleken dat klager zich
niet aan de met hem gemaakte afspraken kon houden. Klager is uiteindelijk teruggeplaatst naar de p.i. Zwolle. De directeur heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag en stelt dat klager zich in de inrichting aan de gemaakte afspraken
weet te houden maar adviseert negatief omdat klager zich tijdens zijn verblijf in de verslavingsinstelling Triple-Ex niet aan de afspraken heeft gehouden. De beroepscommissie overweegt dat het niet houden aan afspraken op zich een contra-indicatie kan
vormen voor weigering van verlof, maar acht in deze zaak de naderende einddatum van de detentie doorslaggevend. De beroepscommissie neemt daarbij in aanmerking dat klager is teruggeplaatst wegens zijn gedrag in Triple-Ex. Derhalve moet de beslissing
van
de Staatssecretaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom gegrond verklaard worden. Er zijn geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 14 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven