Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0168/GA, 1 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:01-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/168/GA

betreft: [klager] datum: 1 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locaties Esserheem en Norgerhaven te Veenhuizen,

gericht tegen een uitspraak van 9 januari 2012 van de beklagcommissie bij voormelde locaties, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 april 2012, gehouden in de penitentiaire inrichting Hoogeveen, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locaties Esserheem en Norgerhaven.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat een bepaald soort maïsmeel ontbreekt op de winkellijst.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Primair wordt aangevoerd dat klager niet kan worden ontvangen in zijn beklag, omdat het winkelassortiment alle gedetineerden betreft. Subsidiair wordt aangevoerd dat de winkellijst door de externe winkelier wordt vastgesteld. Sinds enige maanden is er
een nieuwe winkelier. De winkelier verkoopt aan meerdere inrichtingen. De directeur bepaalt alleen wat er niet verkocht mag worden. De directeur bepaalt niet welke artikelen wel op de lijst komen. Er kan onmogelijk rekening gehouden worden met alle
wensen van de gedetineerden. De gedetineerdencommissie (Gedeco) heeft één à twee keer per jaar overleg met de winkelier over de winkellijst. Klager kan zo invloed uitoefenen op de winkellijst.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager verwijst naar een vergelijkbare zaak uit 2008. Er staat wel maïsmeel op de lijst, maar met dat soort maïsmeel kan klager niet koken. Zo kan er geen omelet mee worden gemaakt. Er wordt een vergelijking gemaakt met verschillende soorten rijst en
rookwaren die wel in het assortiment zijn opgenomen. Het klopt dat de Gedeco een gesprek heeft gehad met de winkelier. De winkelier heeft negen maanden terug al toegezegd het gevraagde maïsmeel aan het assortiment toe te voegen. Dit is nog steeds niet
gebeurd. Klager heeft een leeg pakje maïsmeel bij zich en deelt mee dat dit voorheen wel te verkrijgen was. Voorts verwijst klager naar de Huisregels versie 2007 omtrent de bestelwijze uit de buitenkantine.

3. De beoordeling
In de Huisregels P.I. Veenhuizen, Esserheem - Norgerhaven (versie juni 2011) in “bijlage V Regelgeving P.I. Veenhuizen” staat vermeld:“De winkelvoorziening valt onder de verantwoordelijkheid van de directie.”
Deze verantwoordelijkheid van de directie betreft dan ook de winkellijst. Een verzoek van klager om de winkellijst aan te passen zodat een specifiek soort maïsmeel verkrijgbaar is, is een hem betreffende beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste
lid,
van de Pbw. Klager is dan ook ontvankelijk in zijn beklag.

Volgens de Huisregels P.I. Veenhuizen, Esserheem - Norgerhaven is voor zover hier van belang onder meer het volgende bepaald: “Voor het verkrijgen van gebruiksartikelen kunt u gebruik maken van de inrichtingswinkel. In overleg met de Gedeco is een
lijst
met aan te schaffen artikelen vastgesteld. Artikelen die niet op deze lijst vermeld zijn kunnen niet aangeschaft worden. (...) Buitenkantine-artikelen kunnen worden besteld in de winkel. Deze artikelen kunnen enkel en alleen worden ingekocht bij de HEMA.
De winkelier berekent 10% opslag; zijnde afhaal en behandelingskosten. (...) Er zal regelmatig met de Gedeco over de winkelvoorziening worden gesproken. De Gedeco is ook het enige aanspreekpunt vanuit de organisatie. Ideeën en klachten kunt u via de
Gedeco indienen. Er is frequent contact tussen de winkelier en een inrichtingsfunctionaris (directie). Er zal geregeld geëvalueerd worden.”

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het zeer ruime assortiment dat via de inrichtingswinkel te verkrijgen is. Tijdens het verhandelde ter zitting is vast komen te staan dat via de inrichtingswinkel maïsmeel te verkrijgen is, maar niet het
specifiek gewenste maïsmeel. Eveneens is komen vast te staan dat het assortiment beïnvloed kan worden door de Gedeco. De beroepscommissie acht de beslissing van de directeur om geen ruimer assortiment maïsmeel op de winkellijst te plaatsen daarom niet
onredelijk en onbillijk. De beroepscommissie zal het beroep dan ook gegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 1 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven