Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0626/GB, 1 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:01-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/626/GB

Betreft: [l;ager] datum: 1 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 februari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Grave afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 21 mei 2007 gedetineerd. Hij verblijft in de z.b.b.i. Maashegge te Overloon.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klagers partner krijgt, door het ieder weekend moeten halen en brengen van klager, last van haar rug en armen. Indien klager wordt overgeplaatst naar de z.b.b.i. van de p.i. Grave, kan hij zelf heen en weer naar de inrichting rijden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Uit de overgelegde medische verklaring blijkt dat lange autoritten voor klagers partner problemen oplevert. Uit het selectieadvies blijkt niet dat klager niet in staat is om zelfstandig naar zijn verlofadres te reizen.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Uit de overgelegde medische verklaring blijkt dat klagers
partner lichamelijke klachten ondervind van lange autoritten en daarom niet goed in staat is om klager in Overloon op te halen als hij met verlof gaat. Verder heeft klager aannemelijk gemaakt dat hij er groot belang bij heeft om, indien nodig, snel bij
zijn zieke partner te kunnen zijn en dat is, naar algemeen bekend is, met het openbaar vervoer in het weekend vanuit Overloon niet goed mogelijk. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard. De bestreden beslissing te worden vernietigd. De
selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 1 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven