Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0133/GB, 3 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:03-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/133/GB

Betreft: [klager] datum: 3 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A. Çinar, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 januari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 30 maart 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de p.i. Grave. Op 7 december 2011 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Ter Apel waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Op 16 januari 2012 is hij
overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Sittard. Deze overplaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De bestreden beslissing is onvoldoende gemotiveerd en onzorgvuldig tot stand gekomen. Het feit dat klager na het indienen van het bezwaarschrift naar de gevangenis van de locatie Sittard is overgeplaatst, is geen reden om het bezwaarschrift
niet-ontvankelijk te verklaren. Op grond van jurisprudentie dient de selectiefunctionaris te kijken naar het tijdstip waarop het bezwaarschrift is ingediend. Het bezwaarschrift is tijdig ingediend. Tevens heeft klager verzocht om de kosten die hij
heeft
gemaakt om het bezwaarschrift in te dienen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is in de gevangenis van de p.i. Ter Apel geplaatst omdat het vestigingsadres, sinds de invoering van het project Detentie- en Re-integratie, leidend is voor plaatsing in de vervolginrichting. Klager weigerde mee te werken aan de
selectieprocedure. Klagers vestigingsadres bleef hierdoor onbekend. Daarom heeft de selectiefunctionaris klager geselecteerd voor een inrichting waar hij het snelst geplaatst kon worden. Klager is in verband met een aantal incidenten op 16 januari 2012
overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Sittard. Hiermee zijn klagers gronden van het bezwaarschrift komen te vervallen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Ter Apel is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Nu klager op 16 januari 2012 is geselecteerd voor de gevangenis van de locatie Sittard, is het belang aan zijn beroep komen te ontvallen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging
van
alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4.4 Ten aanzien van de verzochte vergoeding voor gemaakte rechtskosten verbonden aan het indienen van het beroepschrift merkt de beroepscommissie het volgende op.
De beroepscommissie verstaat dat klager vraagt om een zogenaamde kostenveroordeling. Los van het gegeven dat het beroep ongegrond zal worden verklaard, is van belang dat de Pbw een dergelijke kostenveroordeling niet kent. Het verzoek zal daarom worden
afgewezen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond. Zij wijst het verzoek om een vergoeding door de selectiefunctionaris van de gemaakte proceskosten voor het indienen van het beroepschrift af.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 3 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven