Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4345/GA, 4 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:04-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4345/GA

betreft: [klager] datum: 4 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.J. Tieman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 november 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 maart 2012, gehouden in de locatie Noordsingel Rotterdam is de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Dordrecht, [...], gehoord. Klager en zijn raadsman hebben schriftelijk laten weten niet ter
zitting
te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager is gestruikeld en letsel heeft opgelopen bij het instappen in het busje van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O).

Bij uitspraak van 6 april 2011 heeft de beklagcommissie klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. Bij uitspraak van 30 november 2011 - een kennelijke herziening van de uitspraak van 6 april 2011 - heeft de voorzitter van de beklagcommissie
zich onbevoegd verklaard het beklag te behandelen.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht. Na een ziekenhuisbezoek zou klager vanuit het ziekenhuis terug naar de p.i. Dordrecht worden vervoerd. Omdat hij slecht ter been was, heeft
klager gevraagd om verwijdering van zijn handboeien. De chauffeur van DV&O, die het transport uitvoerde, heeft dit geweigerd. Klager is vervolgens voorover gevallen op de handgreep van de deur van het busje en heeft verwondingen aan zijn gezicht en
rechterhand opgelopen. Klager heeft hierover geklaagd bij de beklagcommissie van de p.i. Dordrecht. De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag en heeft hem verwezen naar DV&O. Bij DV&O kreeg klager nul op het rekest en
werd hij weer verwezen naar de beklagcommissie. Klager heeft zich opnieuw gewend tot de beklagcommissie. Bij uitspraak van 30 november 2011 heeft de voorzitter van de beklagcommissie zich onbevoegd verklaard het beklag te behandelen.

Het steekt klager dat de beklagcommissie en DV&O elkaar de bal toespelen en zijn klacht niet inhoudelijk willen behandelen. Klager wil weten wat het juiste loket is voor de behandeling van zijn klacht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De inrichting heeft opdracht gegeven aan DV&O om klager van en naar het ziekenhuis te vervoeren. De voorwaarden waaronder dit vervoer plaatsvindt
worden bepaald door DV&O. Volgens de directeur heeft hij wel de zorg voor gedetineerden, maar kan het niet zo zijn dat hij voor klagers letsel aansprakelijk is. Het letsel is immers veroorzaakt door toedoen van een medewerker van DV&O en de directeur
kan geen invloed uitoefenen op het personeel van DV&O, omdat DV&O haar eigen regels hanteert. DV&O bepaalt of een gedetineerde geboeid wordt vervoerd of dat er een broekstok wordt aangelegd. Na het incident heeft de directeur DV&O hier wel op
aangesproken.

Als er gebreken zijn waar DV&O rekening mee dient te houden, wordt dit volgens de directeur gecommuniceerd. Ook bijzonderheden met betrekking tot het delict of de vluchtgevaarlijkheid van een gedetineerde waar rekening mee moet worden gehouden, worden
gecommuniceerd. Met betrekking tot klager is aangegeven dat hij met speciaal vervoer dient te worden vervoerd. Na het incident is steeds contact geweest met DV&O en is aangegeven dat moet worden opgelet met het vervoer van klager omdat hij slecht ter
been is. DV&O houdt hier nu rekening mee.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 60 van de Pbw kan een gedetineerde beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing, dan wel een verzuim of weigering te beslissen. Het handelen van een medewerker van DV&O kan onder
omstandigheden
worden aangemerkt als een door of namens de directeur genomen beslissing. Anders dan de beklagcommissie acht de beroepscommissie zich dan ook bevoegd om de klacht in behandeling te nemen.

In de onderhavige zaak neemt de beroepscommissie in aanmerking dat de directeur aan DV&O opdracht heeft gegeven tot het vervoer van klager van en naar het ziekenhuis. Zij begrijpt de klacht zo dat klager die slecht ter been was zich er over beklaagt
dat
er geen voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat hij geboeid in de bus diende te stappen. Dit heeft geleid tot voor klager vervelende gevolgen. Bij de voorbereiding van op verzoek van de directeur uitgevoerd vervoer moet het tot de taak
van de directeur gerekend worden om te bezien of bepaalde voorzieningen getroffen dienen te worden. Te denken valt daarbij aan het aanbrengen van een broekstok of boeien. Eventuele fysieke beperkingen van een gedetineerde kunnen een contra-indicatie
vormen om bepaalde beveiligingsmaatregelen te treffen. In het onderhavige geval is niet gebleken dat door of namens de directeur enige bijzondere zorg of aandacht is besteed aan het vervoer van klager van wie in de inrichting bekend moest zijn dat hij
slecht ter been is.
Het verzuim van de directeur een beslissing te nemen wordt ingevolge artikel 60, tweede lid, van de Pbw gelijk gesteld met een door of namens de directeur genomen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Klager is derhalve (in
zoverre) ontvankelijk in zijn beklag.

Vervolgens komt de gegrondheid van de klacht aan de orde. De directeur heeft naar aanleiding van het beklag meegedeeld dat de transportbegeleiders van DV&O bevestigen dat klager bij het instappen in het busje is gevallen. In het rapport van DV&O van 15
maart 2011 staat onder meer het volgende vermeld.

“Aangekomen bij de bus stond mijn collega J. achter de gedetineerde om hem te begeleiden. Ik, K., opende de deuren van het voertuig en ging opzij zodat hij kon instappen, de gedetineerde maakte een misstap waardoor hij waarschijnlijk door zijn knie
ging
en viel met zijn gezicht in de opening van de bus naar binnen. Mijn collega probeerde hem nog van achter vast te houden aan zijn koppelboei, maar de gedetineerde was te zwaar waardoor zij het niet hield. De gedetineerde viel met zijn gezicht tegen de
deur van het compartiment waardoor hij een sneetje kreeg boven zijn oog. We hebben ter plekke eerste hulp verleend en het bloeden proberen te stoppen. Gevraagd aan de gedetineerde of we nog langs de EHBO moesten om het na te laten kijken, maar volgens
hem ging het wel. Ik, K., heb zijn koppelboei losgemaakt, in het compartiment gezet en onze weg terug vervolgd naar de inrichting. Hebben daar aangegeven wat er was gebeurd en de medische dienst ingelicht.”

Gelet op het voorgaande acht de beroepscommissie het aannemelijk dat klager is gevallen tengevolge, althans mede tengevolge van de omstandigheid dat hij als slecht ter been zijnde gedetineerde met handboeien om en zonder verdere ondersteuning diende in
te stappen in de bus. In zoverre kan de val van klager dus aangemerkt worden als een gevolg van het bovenvermelde verzuim van de directeur. Gelet op het voorgaande is de beroepscommissie dan ook van oordeel dat het handelen van DV&O is toe te rekenen
aan de directeur.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 4 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven