Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1044/GV, 4 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:04-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1044/GV

betreft: [klager] datum: 4 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 maart 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers tweede verlofaanvraag is afgewezen, omdat er geen vertrouwen is in een goed verloop van verlof. Klager stelt gedurende de afgelopen vier maanden in de p.i. Lelystad te hebben laten zien zich aan de afspraken te kunnen houden. Het personeel van
de p.i. Lelystad is positief ten aanzien van verlofverlening. Klager weet niet wat hij nog meer kan doen om te laten zien dat hij zich wel aan de afspraken kan houden. Klager wil graag op verlof zodat hij het vertrouwen kan terugwinnen en voor
detentiefasering in aanmerking kan komen. Klager wil graag zijn rij-instructeursopleiding afmaken. Hij moet nog twee examens afleggen. Vanuit een inrichting met een regime van algehele gemeenschap gaat dat niet lukken. Ook wil klager graag zijn familie
zien.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager nam in augustus 2011 deel aan een penitentiair programma (p.p.). Klager is tijdens zijn deelname aan het p.p. naar het buitenland gegaan om te winkelen. Hiermee heeft klager willens en wetens de met hem gemaakte afspraken genegeerd en
overtreden.
Hij kan zich niet verschuilen achter het feit dat hij in zijn enthousiasme de voorwaarden niet goed heeft doorgenomen. Klager heeft door het zich niet houden aan afspraken het in hem gestelde vertrouwen ernstig geschaad. Klager stelt door het intrekken
van zijn eerste verlof voldoende te zijn bestraft. Hiermee wekt klager de indruk dat hij geen verantwoording neemt voor zijn gedrag. Gelet op zijn strafrestant heeft klager nog voldoende mogelijkheden om van verlof gebruik te maken. Bij gelijkblijvend
gedrag en adviezen zal een volgende verlofaanvraag niet afgewezen worden.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de p.i. Lelystad heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De advocaat-generaal bij het ressortparket te Den Bosch heeft eerder negatief geadviseerd ten aanzien van het verlenen van vrijheden aan klager.
De politie heeft geen bezwaar tegen het verlofadres.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 3285 dagen met aftrek, wegens moord. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 30 augustus 2012.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag.

Klager heeft zich tijdens zijn p.p. op 13 november 2011 in het buitenland begeven, hetgeen in strijd was met de gemaakte afspraken. Naar aanleiding hiervan is klagers deelname aan het p.p. beëindigd en is hij teruggeplaatst naar de p.i. Lelystad. Gelet
op voorgaande omstandigheid is klagers eerste verlofaanvraag afgewezen. Onderhavig beroep betreft klagers tweede verlofaanvraag die wederom is afgewezen op basis van voornoemde omstandigheid. De directeur van de p.i. Lelystad en de politie hebben
positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. Van de advocaat-generaal bij het ressortparket te Den Bosch is geen recent advies voorhanden. Uit het advies van de directeur van de p.i. Lelystad blijkt dat klager in de p.i. Lelystad heeft laten
zien zich aan de afspraken te houden. Gelet op voorgaande positieve adviezen, en het feit dat er door de Staatssecretaris geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangevoerd, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de Staatssecretaris
niet op goede gronden rust. De beroepscommissie zal derhalve het beroep gegrond verklaren en de bestreden beslissing vernietigen en de Staatssecretaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie
binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 4 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven