Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3722/GA, 19 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3722/GA

betreft: [klager] datum: 19 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 oktober 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 maart 2011, gehouden in de p.i. Vught, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Vught gehoord. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik
gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het stelselmatig openen van geprivilegieerde post.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op 5 september 2011 is klagers post van de commissie van toezicht en de RSJ geopend. In een eerdere procedure is klager in het gelijk gesteld door de
beklagcommissie en in beroep door de beroepscommissie omtrent het openen van de post. De post van klagers advocaat wordt niet steekproefsgewijs, maar altijd en bij iedereen geopend. Deze handelwijze is in strijd met de regelgeving. Het personeel is
niet
bevoegd om geprivilegieerde post te openen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Voorheen werden brieven van gedetineerden standaard geopend. De controle van de post gebeurt thans steekproefsgewijs of als dat noodzakelijk is. De
inrichting heeft niet bijgehouden hoe vaak de post van klager is geopend. Het personeel neemt de gehele dag beslissingen omtrent het openen van post. Klager ontvangt veel geprivilegieerde post. Het kan zijn dat van hem twee poststukken zijn geopend.

3. De beoordeling
Klagers klacht heeft betrekking op het openen van twee poststukken van geprivilegieerde instanties op 5 september 2011. De beroepscommissie stelt vast dat deze klacht van een latere datum is dan de klacht die onderwerp was in de beklag- en
beroepsprocedure met de nummers VU 2010/001335 en 11/516/GA. De beklagrechter had klager in zijn beklag dienen te ontvangen. De beroepscommissie zal om die reden de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog in zijn klacht ontvangen.

Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Regeling geprivilegieerde post gedetineerden, is de directeur bevoegd om, indien hij dit noodzakelijk acht met het oog op de aanwezigheid van bijgesloten voorwerpen, een poststuk afkomstig van een in artikel
37, eerste lid, van de Pbw genoemde persoon of instantie te openen in het bijzijn van de gedetineerde. In haar uitspraak van 6 juli 2011 met nummer 11/516/GA heeft de beroepscommissie geoordeeld dat het niet steekproefsgewijs openen van
geprivilegieerde
post in strijd is met de hiervoor genoemde regeling. Uit de stukken en de ter zitting van de beroepscommissie gegeven toelichting is onvoldoende aannemelijk geworden dat de controle van geprivilegieerde post op 5 september 2011 stelselmatig en niet
steekproefsgewijs plaatsvond. Het beklag zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A. van Waarden en prof. dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 19 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven