Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3259/GA, 19 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3259/GA

betreft: [klager] datum: 19 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 september 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 maart 2011, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde:
a. de kleur van de gedetineerdenpas;
b. het geen uitvoering geven aan de uitspraak van de beklagrechter van 7 juni 2011 met kenmerk 2011/779.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in onderdeel a van zijn beklag en het beklag wat betreft onderdeel b ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beklagrechter heeft niet binnen de wettelijke termijn uitspraak gedaan op het beklag. Klager is het niet eens met de gele kleur van het lint van de
gedetineerdenpas. Het gebruik van de kleur geel in voormalig kamp Vught is onverteerbaar. Klager associeert dit met de davidster. Klager is katholiek en niet van Joodse afkomst.
Klager meent dat hij over dezelfde faciliteiten dient te kunnen beschikken als het Openbaar Ministerie. Klager publiceert veel. Doordat klager geen toegang heeft tot een computer en internet wordt hij ernstig beperkt in zijn vrijheid van meningsuiting.
Klager meent dat dergelijke beperkingen in zijn geval onnodig zijn.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De inrichting is zich bewust van de plaats waar de p.i. Vught is gehuisvest en probeert elke associatie met de Tweede Wereldoorlog te vermijden. In
de
p.i. Vught worden uit veiligheidsoogpunt verschillende kleuren voor de pasjes gebruikt.
Wat betreft het gebruik van een computer bieden de huisregels ruimte voor afwijkingen. De inrichting heeft echter te waken voor precedentwerking. Het verzoek om een computer was niet in verband met de strafzaak van klager. De directeur is bereid een
rol
te spelen bij klagers verzoek om op zijn huidige afdeling gebruik te kunnen maken van een computer.

3. De beoordeling
Voor zover in beroep wordt geklaagd over de omstandigheid dat de beklagrechter niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn heeft beslist op het beklag, overweegt de beroepscommissie dat de wet weliswaar termijnen voorschrijft waarbinnen de
beklagrechter dient te hebben beslist op het beklag, maar dat de wet aan niet-nakoming van die termijnen geen gevolgen verbindt. Overschrijding van de beslistermijn kan niet leiden tot gegrondverklaring van het beroep.

Ook hetgeen overigens in beroep is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A. van Waarden en prof. dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 19 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven