Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0969/GV, 19 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/969/GV

betreft: [klager] datum: 19 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.I.E. Heuvelman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 maart 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft zich op 6 december 2011 onttrokken aan detentie omdat hij zijn partner en haar vader, gelet op hun medische situatie, wilde ondersteunen. Klagers partner was herstellende van een herniaoperatie en haar vader was enige tijd eerder opgenomen
in verband met een hersenbloeding. Klager heeft zich op 9 januari 2012 gemeld op het politiebureau. De stelling dat er een arrestatie noodzakelijk was om klager te laten terugkeren naar de inrichting is dus niet juist. De bestreden beslissing is
derhalve op onjuiste gronden genomen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft zich niet aan de eerdere afspraken gehouden met betrekking tot verlof. Klager heeft zich ruim een maand aan detentie onttrokken. Gedurende zijn onttrekking heeft klager op geen enkele wijze de reden voor zijn afwezigheid kenbaar gemaakt.
Het vertrouwen in klager is derhalve ernstig geschaad. Tevens ontbreken de medische verklaringen die de medische gesteldheid van klagers partner en haar vader bevestigen.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Ooyerhoek Zutphen heeft ondanks de hieronder vermelde adviezen positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag, omdat klagers eerste verzoek al is afgewezen in verband met zijn onttrekking aan detentie en klager op de
afdeling naar behoren functioneert. Het Openbaar Ministerie bij het ressortparket te Arnhem heeft negatief geadviseerd, omdat klager zich tijdens zijn vorige verlof heeft onttrokken aan detentie. De politie adviseert eveneens negatief omdat klager
schuldig is aan meerdere gewelds- en vermogensdelicten en hij in december 2011 niet is teruggekeerd van zijn verlof.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek, wegens oplichting, diefstal en diefstal onder strafverzwarende omstandigheden. Klagers fictieve einddatum valt op of omstreeks 10 februari 2013.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Uit de stukken blijkt dat klager zich in de periode van 5 december 2011 tot en met 9 januari 2012 heeft onttrokken aan zijn detentie. De beroepscommissie is van oordeel dat deze onttrekking een contra-indicatie vormt voor verlofverlening en dat deze
vooralsnog een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigt. Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 4 onder a van de
Regeling
tijdelijk verlaten van de inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 19 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven