Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0264/GB, 18 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:18-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/264/GB

Betreft: [klager] datum: 18 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 januari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 februari 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de locatie Zoetermeer. Op 26 oktober 2011 is hij geplaatst in de gevangenis van unit 6 van de p.i. Vught, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers relatie is beëindigd. Klagers moeder en oma kunnen hem niet bezoeken. Voor klagers oma komt dit door het feit dat de p.i. Vught vroeger een concentratiekamp is geweest. Zijn oma heeft hier meerdere familieleden verloren. Daarnaast is de
inrichting, gedurende de bezoektijden, met het openbaar vervoer nauwelijks te bereiken. Klager verblijft nog langer dan drie jaar in detentie en wil daarna niets meer met de criminaliteit te maken hebben. In de p.i. verblijven gedetineerden die uit
dezelfde regio als klager komen. Dit is niet goed voor klager. Klager wil graag worden overgeplaatst naar de locatie Roermond of de locatie Sittard.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klager geplaatst in de regio waar hij zich na zijn detentie wil vestigen. Bezoekers kunnen de p.i. Vught met het openbaar vervoer bereiken. Het feit dat klagers oma hem niet kan bezoeken omdat de p.i. Vught in het verleden
een concentratiekamp is geweest, is onvoldoende onderbouwd. Bezoekproblemen vormen geen selectiecriterium. Een eventuele confrontatie met bekenden uit het criminele circuit is inherent is aan het regionaliseringsbeleid.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van unit 6 van de p.i. Vught is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De beslissing van de selectiefunctionaris kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet in stand blijven. De fictieve einddatum van klager is 4 april 2015 en het door de selectiefunctionaris aangehaalde regionaliseringsbeleid als bedoeld in
artikel 25, achtste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden, waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, is (nog) niet aan de orde. Nu verder in het geheel niet wordt gemotiveerd waarom niet aan de door klager opgegeven
wens voor plaatsing in Sittard of Roermond kan worden tegemoet gekomen, is de beslissing van de selectiefunctionaris niet toereikend gemotiveerd. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen
een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 18 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven