Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0441/GB, 17 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:17-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/441/GB

Betreft: [klager] datum: 17 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 januari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de locatie De Schie te Rotterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 1 juli 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van unit 1 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught. Op 12 januari 2012 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van
de
afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de locatie De Schie, een inrichting met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Gezegd werd dat klager zich bleef verzetten tegen de directie en de regels binnen de inrichting. Omdat de beklagcommissie klagers beklagrecht niet wilde intrekken, is klager overgeplaatst. Klager is van mening dat het niet strafbaar is om een klacht in
te dienen als de directeur zich niet aan de regels van de Pbw houdt. Klager heeft verschillende klachten ingediend. In beroep heeft hij meerdere malen gelijk gekregen. Daarnaast is klager veroordeeld tot een ISD-maatregel. Deze maatregel helpt klager
om
te kunnen resocialiseren in de maatschappij. Op de locatie De Schie is er echter geen afdeling voor stelselmatige daders. Door de overplaatsing is het voor klagers bezoek moeilijker om hem te bezoeken in de inrichting waar hij thans verblijft.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is veroordeeld tot een ISD-maatregel. Klager is op basis van zijn gedrag binnen de p.i. Vught overgeplaatst naar een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden. Er zijn afspraken gemaakt die er op gericht zijn om klager op korte termijn
terug te laten keren naar een afdeling voor stelselmatige daders. Klager kan hierdoor, totdat hij teruggeplaatst wordt naar een ISD-afdeling, niet werken aan zijn resocialisatie. Klager bleef zich verzetten tegen het personeel van de p.i. Vught en de
omgang met medegedetineerden was minimaal. De directeur en leidinggevenden hebben met klager meerdere gesprekken gevoerd, maar dit leidde tot niets. Een verdere samenwerking tussen klager en de p.i. Vught was niet meer mogelijk. Het is aan klager te
wijten dat hij door de overplaatsing verder weg is geplaatst van zijn bezoek.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de locatie De Schie is een inrichting voor mannen met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau.

4.2. Indien het belang van een ongestoorde tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf en de orde en rust binnen de inrichting daarmee gediend zijn, kan de selectiefunctionaris besluiten tot de overplaatsing van een gedetineerde. De aanleiding voor de
overplaatsing kan zijn gelegen in een ernstige verstoring van de werkrelatie tussen een gedetineerde en het personeel. Uit het selectieadvies van 9 januari 2012 blijkt dat klager gedurende zijn verblijf in de p.i. Vught voortdurend de grens heeft
opgezocht en het personeel heeft proberen uit te dagen. Gelet op het frequent ontoelaatbare en grensoverschrijdende gedrag van klager op diverse afdelingen van de p.i. Vught acht de beroepscommissie het aannemelijk en begrijpelijk dat een verder
verblijf van klager in de p.i. Vught op dit moment niet langer mogelijk is. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk
worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Dat klager op dit moment ook niet op een ISD-afdeling kan verblijven, is, zo blijkt uit de stukken,
eveneens het gevolg van klagers eigen gedrag en leidt evenmin tot een ander oordeel.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 17 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven