Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0388/GB, 17 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:17-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/388/GB

Betreft: [klager] datum: 17 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.J.J. van de Kerkhof, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 december 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 oktober 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie De Boschpoort Breda. Op 25 november 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Torentijd, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Het is nog onzeker of klager zich na detentie in Vlissingen zal gaan vestigen. Klager wil het contact met zijn vrienden uit Eindhoven weliswaar verbreken, maar dit betekent niet dat klager zich niet in of nabij Eindhoven wil vestigen. Klagers bezoek
komt vooral uit de regio van Eindhoven. Slechts één bezoeker komt uit Vlissingen. Klagers voorkeur ging uit naar de locatie Roermond of de locatie Sittard.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het doel van het project detentie en re-integratie, zoals dat geldt binnen het programma modernisering gevangeniswezen, is om gedetineerden zo dicht mogelijk bij de gemeente van vestiging na detentie te plaatsen. Hiermee wordt beoogd de samenwerking
met
de diverse ketenpartners te verbeteren. Klager behoort tot de categorie van gedetineerden met een strafrestant van meer dan vier maanden en is daarom geplaatst in een inrichting die voor deze groep is aangewezen. Klager is geselecteerd voor de locatie
Torentijd omdat klager een vestigingsadres in Vlissingen heeft opgegeven. Indien klager overgeplaatst wil worden kan hij hiertoe een verzoek indienen bij het bureau selectie en detentiebegeleiding van de locatie Torentijd.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Torentijd is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris zijn beslissing heeft gebaseerd op het in het selectieadvies vermelde gegeven, dat klager zelf heeft aangegeven zijn oude omgeving de rug toe te willen keren en te zijner tijd naar Zeeland te willen verhuizen. Alhoewel het
regionaliseringsbeleid als bedoeld in artikel 25, achtste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden nog niet van toepassing is, gelet op het strafrestant van meer dan vier maanden, heeft de selectiefunctionaris in
redelijkheid met dit gegeven rekening kunnen houden. Dat een en ander betekent dat een deel van het bezoek nu langer moet reizen, doet niet aan het voorgaande af. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 17 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven