Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4015/TR en 11/4446/TR, 17 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:17-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4015/TR en 11/4446/TR

betreft: [klager] datum: 17 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften, ingediend door mr. F.P. Holthuis, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen vermeende beslissingen van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de beroepen en klager alsmede zijn raadsman om de beroepen schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klagers raadsman heeft verzocht de beroepen tegen de intrekking van alle verlofmachtigingen ter zitting te behandelen nu dit cruciaal voor klager is.
De beroepscommissie wijst dit verzoek af, nu zij zich op grond van de stukken voldoende ingelicht acht om op de beroepen te kunnen beslissen voor zover zij op grond van de Bvt daartoe bevoegd is.

Volgens klager heeft de Staatssecretaris op grond van een onjuiste belangenafweging de ten aanzien van klager afgegeven machtiging transmuraal verlof alsmede eveneens de afgegeven machtiging begeleid verlof ingetrokken.

De Staatssecretaris heeft verklaard dat geen sprake is van een intrekking van verlofmachtigingen van klager en dat geen beslissing ten aanzien van begeleid verlof is genomen.

Op grond van de in de dossiers van beide beroepen beschikbare stukken kan als vaststaand worden aangenomen dat de Staatssecretaris overeenkomstig het advies van 28 oktober 2011 van het Adviescollege Verloftoetsing TBS (Avt) bij beslissingen van 2
november 2011 de op 14 september 2011 door het hoofd van de Pompestichting aangevraagde machtiging voor transmuraal verlof heeft afgewezen, maar wel een machtiging begeleid verlof, geldig tot 1 november 2012, heeft afgegeven.
De Pompestichting heeft vervolgens op 28 november 2011 de Staatssecretaris gemeld begeleid verlof in klagers resocialisatiefase niet opportuun te achten en een nadere toelichting op de eerder gedane aanvraag voor een machtiging voor onbegeleid verlof
gegeven.
Overeenkomstig het advies van het Avt van 14 december 2011 heeft de Staatssecretaris de aanvraag om een machtiging onbegeleid verlof afgewezen.

Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie (zie uitspraken 11/3728/TR van 13 februari 2012 en 11/1064/TR van 22 juli 2011) valt de beslissing tot het weigeren van een verlofmachtiging niet onder de reikwijdte van de beroepsmogelijkheden van
artikel 69, eerste lid, Bvt. In dit artikel is immers niet een beroepsmogelijkheid opgenomen tegen een beslissing van de Staatssecretaris tot het weigeren van een verlofmachtiging, maar uitsluitend tegen de beslissing van de Staatssecretaris tot
intrekking van een reeds verleende verlofmachtiging. Verder is noch in de Bvt noch in andere wet-of regelgeving of verdrag een recht op verlofverlening neergelegd.
De beroepscommissie kan derhalve niet toekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de beroepen.
Klager zal daarom niet-ontvankelijk in de beroepen worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroepen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 17 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven