Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4500/TB, 17 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:17-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4500/TB

betreft: [klager] datum: 17 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 19 december 2011 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. J.C. de Goeij om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klager vanuit de longstayvoorziening van FPC Veldzicht over te plaatsen naar FPC Hoeve Boschoord.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Sinds april 1999 verbleef klager in een longstayvoorziening van FPC Veldzicht.
De Landelijke Adviescommissie Longstay (LAP) heeft op 17 oktober 2011 geadviseerd klagers longstaystatus op te heffen ten behoeve van plaatsing in FPC Hoeve Boschoord waar onderzoek dient te worden verricht naar klagers capaciteiten teneinde hem in
optimale conditie te krijgen, waarna mede op basis van dit onderzoek kan worden gezocht naar een geschikt resocialisatietraject. Op 8 november 2011 is klagers longstaystatus opgeheven. De Staatssecretaris heeft op 19 december 2011 beslist klager over
te
plaatsen naar FPC Hoeve Boschoord. Deze overplaatsing is inmiddels gerealiseerd.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is akkoord gegaan met overplaatsing naar Hoeve Boschoord onder voorwaarde dat hij in een beschermde woonvorm zou komen en niet, zoals nu het geval is, op een behandelafdeling. Klager is genoeg behandeld, meer zit er niet in. Volgens het
ministerie beschikt Hoeve Boschoord over een beschermde woonvorm. Plaatsing op een behandelafdeling is in strijd met het advies van de LAP. Klager is daarom ontvankelijk in zijn beroep. Van een afsplitsing zoals de Staatssecretaris beschrijft is dan
ook
geen sprake.

Namens de Staatssecretaris is inzake het beroep het volgende standpunt ingenomen.
Tegen een interne plaatsing staat geen beroep open. Als de beroepscommissie klager wel in zijn beroep ontvangt, dient dit beroep ongegrond te worden verklaard. De in het kader van de herbeoordeling van klagers longstaystatus opgemaakte stukken liggen
ten grondslag aan de bestreden beslissing van 19 december 2011. Uit die stukken blijkt dat de rapporteurs weinig heil zien in een behandeltraject voor klager, maar dat zij adviseren hem op te nemen in een minder beveiligde setting die soortgelijke
mogelijkheden moet bieden als een longstaysetting. De rapporteurs denken hierbij in het bijzonder aan Hoeve Boschoord van waaruit onderzocht zou kunnen worden of er mogelijkheden zijn tot resocialisatie van klager naar een 24-uurs voorziening.

4. De beoordeling
Krachtens artikel 11 Bvt beslist de Staatssecretaris in welke inrichting een tbs-gestelde wordt geplaatst. Tegen een dergelijke beslissing staat op grond van artikel 69, eerste lid, onder a, Bvt beroep open.
Ingevolge artikel 31, derde lid, Bvt beslist het hoofd van de inrichting op welke afdeling binnen de inrichting een tbs-gestelde wordt geplaatst. Tegen een dergelijke beslissing staat op grond van artikel 67 beklag open als het gaat om plaatsing op een
afdeling voor intensieve zorg of om een andere interne (over)plaatsing waardoor rechten worden geschonden.
Nu de beslissing tot plaatsing op een afdeling binnen Hoeve Boschoord niet een door de Staatssecretaris genomen beslissing is, kan klager om die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

Overigens kan noch uit artikel 2 Bvt noch uit enige andere wettelijke bepaling worden afgeleid dat tbs-gestelden rechtens aanspraak kunnen maken op resocialisatie door middel van verlof of op resocialisatie door plaatsing in een 24-uurs voorziening en
heeft de LAP niet tot een directe plaatsing van klager in een dergelijke voorziening geadviseerd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 17 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven