Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4496/GA, 17 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:17-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4496/GA

betreft: [klager] datum: 17 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 december 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft – zo verstaat de beroepscommissie – de verplichting voor klager om deel te nemen aan een leefstijltraining in de locatie Groot Bankenbosch terwijl hij al geselecteerd is voor overplaatsing naar een zeer beperkt beveiligde inrichting
(z.b.b.i.) en de daarmee gepaard gaande onduidelijke informatieverstrekking door medewerkers van de inrichting.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep schriftelijk toegelicht.

De directeur heeft schriftelijk een reactie gegeven op het door klager ingestelde beroep.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht het beroep mondeling toe te mogen lichten, maar redenen waarom een dergelijke toelichting wenselijk is, noemt hij niet. De beroepscommissie wijst het verzoek af bij gebreke van noodzaak daartoe.

Voor zover het beroep ziet op de onduidelijke informatieverstrekking door medewerkers van de inrichting geldt dat de beroepscommissie te dien aanzien tot het oordeel komt dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft
beslist. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van de verplichting om deel te nemen aan de leefstijltraining in de locatie Groot Bankenbosch overweegt de beroepscommissie als volgt.
De verplichting tot deelname aan een leefstijltraining in het kader van het traject ‘Terugdringen Recidive’ moet worden aanmerkt als een beslissing tot deelname aan die training namens de directeur. Gelet daarop is die verplichting om aan de training
deel te nemen aan te merken als een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Klager is daarom in zoverre ontvankelijk in zijn beklag.
Gedurende zijn verblijf in een inrichting dient een gedetineerde, indien hij instemt met deelname aan het TR-traject, deel te nemen aan de daaraan verbonden interventies. Indien hij dit niet doet, kan de directeur een negatief selectieadvies aan de
selectiefunctionaris geven. Die verplichting om mee te werken aan een dergelijke interventie wordt niet opgeheven door een beslissing dat klager – op termijn – wordt overgeplaatst naar een andere inrichting. Gelet daarop kan de bestreden beslissing van
de directeur, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beklag moet daarom alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie ten aanzien van de verplichting om deel te nemen aan de leefstijltraining, verklaart klager in zoverre alsnog ontvankelijk in zijn beklag maar verklaart dit onderdeel van het beklag
alsnog ongegrond.
Zij verklaart het beroep voor het overige ongegrond, met bevestiging in zoverre van de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 17 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven