Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0146/GA, 16 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/146/GA

betreft: [klager] datum: 16 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 januari 2012 van de beklagcommissie bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft insluiting tijdens de voor de arbeid bestemde uren.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Sinds april 2011 werkt klager in de tuin. Door het overlijden van de vast aangestelde tuinman in juni 2011 is er vaak geen werk meer in de tuin. Van 1 tot
en met 3 november werd de arbeidsmedewerker die toezicht zou houden op de tuin uitgeleend aan de locatie Westlinge te Heerhugowaard. Hierdoor ontbrak het aan toezicht in de tuin, waardoor er voor klager geen arbeid was. Dit uitlenen van de
arbeidsmedewerker was al eerder bekend, dus kon hierop geworden geanticipeerd door voor ander toezicht te zorgen. Klager zegt in zijn toelichting geen keuze te hebben gehad om in de betreffende AO-ruimte te verblijven.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat klager
volgens de directeur de keuze heeft gehad om naar de AO-ruimte te gaan of ingesloten te worden. Nu klager in zijn klaagschrift van 3 november 2011 heeft aangegeven niet in de AO-ruimte te willen verblijven omdat hij niet arbeidsongeschikt is, gaat de
beroepscommissie er vanuit dat aan klager deze keuze is voorgelegd. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 16 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven