Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4188/TA, 16 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4188/TA

betreft: [klager] datum: 16 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.L. Louwerse, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 november 2011 van de beklagcommissie bij de Dr. Henri van der Hoevenkliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. A.L. Louwerse om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beslissing om klagers verlof in te trekken/op te schorten en het handelen in strijd met de Regeling urineonderzoek verpleegden (hierna: de Regeling).

De beklagcommissie heeft het beklag met betrekking tot het niet verstrekken van de uitslag van het urineonderzoek ongegrond verklaard en het beklag voor het overige gegrond verklaard. Zij heeft geen tegemoetkoming toegekend voor wat betreft het
verdelen
van urine over buisjes en de weigering van herhalings- en bevestigingsonderzoek en voor ingetrokken/opgeschort verlof een tegemoetkoming van € 15,= toegekend. Dit alles op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ten onrechte is geen tegemoetkoming toegekend voor het verdelen van urine over de buisjes en de weigering van een herhalings- en bevestigingsonderzoek. Voor het ingetrokken/opgeschorte verlof is een te lage tegemoetkoming toegekend. De standaard
tegemoetkoming is € 20,= per verlof.
Klager heeft verzocht om het bekend maken van de waarden. Dit is niet gebeurd. De beklagcommissie gaat er ten onrechte van uit dat de uitslagen wel zijn vermeld. Slechts is gemeld aan klager dat hij positief was. Ondanks zijn verzoek om exacte waarden
is dit niet gebeurd. Dit is in strijd met artikel 5, tweede lid, van de Regeling en de huisregels van de inrichting.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep gepersisteerd bij het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Met betrekking tot het niet verstrekken van de uitslagen overweegt de beroepscommissie het volgende.

Uit artikel 5, tweede lid, van de Regeling volgt dat, indien het gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen is geconstateerd of wanneer de verpleegde daarom verzoekt, de uitslag van het onderzoek aan hem bekend gemaakt wordt. Indien de mededeling
mondeling wordt gedaan, wordt schriftelijk vastgelegd dat, wanneer en door wie de mededeling is gedaan.

Door klager is gesteld dat de uitslagen hem niet zijn meegedeeld. De inrichting heeft hierop gereageerd door te stellen dat de uitslagen wel aan klager zijn meegedeeld. Wat hier ook van zij, de inrichting heeft geen schriftelijke mededeling, zoals
vermeld in artikel 5, tweede lid, van de Regeling, aan de beroepscommissie overgelegd waaruit volgt dat klager de uitslagen zijn meegedeeld en wanneer die mededelingen zijn gedaan. Derhalve zal de beroepscommissie het beroep op dit punt gegrond
verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Zij kent klager een tegemoetkoming toe van € 10,=.

Voor wat betreft de beslissing om klager ter zake van gegrond verklaarde klachten geen tegemoetkoming toe te kennen, kan de beroepscommissie zich verenigen met het oordeel van de beklagcommissie. Het beroep zal dan ook op dit punt ongegrond worden
verklaard.

Voor wat betreft de tegemoetkoming die is toegekend ten aanzien van het ingetrokken/opgeschorte verlof kan de beroepscommissie zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het door de raadsvrouw vermelde standaardbedrag is, anders dan in de
voorliggende zaak aan de orde, eerder door de beroepscommissie toegekend ter zake van hele gemiste dagen verlof. Het beroep zal op dit punt dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot het niet meedelen van uitslagen gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager ter zake een tegemoetkoming van € 10,= toe.
Zij verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 16 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven