Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0944/GV, 16 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/944/GV

betreft: [klager] datum: 16 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 maart 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten. Mr. M. de Reus heeft een aanvullend beroepschrift ingediend.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager en zijn raadsman hebben het beroep als volgt toegelicht. Zijn verzoek om algemeen verlof is afgewezen omdat het adres waar hij zijn verlof zou doorbrengen niet is goedgekeurd. Voor klager en de bewoners van dat adres is die overweging
onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. Er is nooit een strafbaar feit gepleegd op dat adres, noch heeft een van de bewoners een strafbaar feit gepleegd. Op geen enkele wijze is het advies van de politie onderbouwd.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De politie heeft bericht bezwaar te hebben tegen verloftoekenning op basis van een risico-inschatting dat er weer strafbare feiten gepleegd gaan worden. De inrichting heeft op
basis van dit advies eveneens negatief geadviseerd. Indien klager een ander verlofadres zou hebben zou hij, mits dit adres is goedgekeurd, in aanmerking kunnen komen voor een algemeen verlof.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek, wegens diefstal. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 27 juni 2012. Aansluitend dient hij eventueel 73 dagen gijzeling op grond van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en een (taakstraf) vervangende hechtenis van 19 dagen te ondergaan.

Op grond van artikel 4, aanhef en onder j, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting wordt verlof geweigerd indien er sprake is van het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres. Uit het dossier blijkt ten aanzien van het opgegeven
verlofadres dat de politie te Haarlem heeft aangegeven dat ten aanzien van dit door klager opgegeven adres negatief wordt geadviseerd op basis van een risico-inschatting dat er weer strafbare feiten gepleegd gaan worden. De beroepscommissie is van
oordeel dat hetgeen is gesteld omtrent het verlofadres onvoldoende is om dit als onaanvaardbaar adres aan te merken. Niet is gebleken op basis waarvan vermoed wordt dat en door wie er strafbare feiten gepleegd zouden kunnen gaan worden. Het pand moet
om
redenen die te maken hebben met de bewoners ervan als verlofadres onaanvaardbaar zijn. Daarvan is in dit geval niet gebleken. Derhalve moet de beslissing van de Staatssecretaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk of
onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard. Er zijn geen termen voor toekenning van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.

Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.

Zij bepaalt dat klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 16 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven