Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4431/GB, 12 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:12-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4431/GB

Betreft: [klager] datum: 12 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. N. Stolk, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 december 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 24 oktober 2006 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem. Op 10 januari 2012 is een nieuwe selectiebeslissing genomen inhoudende een overplaatsing naar het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de
p.i. Amsterdam Over-Amstel.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil naar de gevangenis van de p.i. Nieuwegein omdat hij zich in de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem niet op zijn plek voelt. Bovendien heeft klagers mentor aangegeven dat klager in de p.i. Nieuwegein diverse opleidingen zou kunnen volgen
die niet in de locatie Zuid te Arnhem worden aangeboden. Over de reistijd van klagers familie en vrienden zal klager nog aanvullende informatie verstrekken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Omdat er geen aanvullende gronden van het beroep zijn, wordt verwezen naar de gronden van de bestreden beslissing. Klagers functioneren eist meer begeleiding en medische zorg. Op 25 januari 2012 is klager daarom overgeplaatst naar het PPC Amsterdam
Over-Amstel.

4. De beoordeling
Klager wil naar de gevangenis van de p.i. Nieuwegein worden overgeplaatst om een opleiding naar keuze te kunnen volgen. Het al dan niet aangeboden worden van opleidingen is echter in beginsel geen selectiecriterium. Voor zover klager zijn bezwaar en
beroep mede heeft gegrond op bezoekproblemen, heeft klager die onvoldoende feitelijk onderbouwd. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als
onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 12 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven