Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4283/GA, 26 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:26-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4283/GA

betreft: [klager] datum: 26 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 november 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Grave,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager tijdens het luchten en andere activiteiten telkens vijf tot tien minuten te laat wordt uitgesloten.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft aangevoerd dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie. De directeur heeft daarop schriftelijk gereageerd.

3. De beoordeling
Voor zover het beklag dat is ingediend op 31 augustus 2011 de luchtmomenten in de zeven daaraan voorafgaande dagen betreft is klager ontvankelijk in zijn beklag nu gesteld wordt dat de directeur is tekortgeschoten in zijn verplichting klager dagelijks
tenminste een luchtmoment van een uur toe te staan. Uit de brief van de directeur van 21 september 2011 blijkt dat klager op 29 augustus 2011 tien minuten te laat is uitgesloten voor het luchtmoment. Daarmee is gehandeld in strijd met hetgeen is
bepaald
in artikel 49, derde lid, van de Pbw. De beroepscommissie zal het beroep voor wat betreft 29 augustus 2011 gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen, klager alsnog ontvangen in zijn beklag en het beklag alsnog gegrond
verklaren.
Zij zal een tegemoetkoming van € 5,= toekennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover het beklag dat is ingediend op 31 augustus 2011 de luchtmomenten in de zeven daaraan voorafgaande dagen betreft en verklaart klager in zoverre alsnog ontvankelijk in zijn
beklag. Zij verklaart het beroep voor wat betreft 29 augustus 2011 gegrond en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent een tegemoetkoming toe van € 5,=. Voor het overige bevestigt de beroepscommissie de beslissing van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.A.M. de Wit en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 26 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven