Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1249/GB, 18 december 2001, beroep
Uitspraakdatum:18-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 01/1249/GB

Betreft: [...] datum: 18 december 2001

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 6 juli 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.P. Snorn,namens

[...], geboren op [1954], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 juni 2001 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot opheffing van zijn plaatsing op de telex en teruggave van zijn status als zelfmelder, zoals dat is verwoord in zijn brief van 11 mei 2001 gericht aan het hoofd bureau socialedienstverlening en de directie van de halfopen inrichting (h.o.i.) Bankenbosch te Veenhuizen, afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 9 april 2001 gedetineerd. Hij verbleef als zelfmelder in de halfopen inrichting (h.o.i.) Bankenbosch te Veenhuizen. Na het weekendverlof van 4 tot 7 mei 2001 is hij wegens ongeoorloofde afwezigheid uit depenitentiaire inrichting op de telex gezet. Op 23 juni 2001 is hij aangehouden en op 25 juni 2001 is hij geplaatst in het huis van bewaring (h.v.b.) De Blokhuispoort te Leeuwarden. Op 20 juli 2001 is hij geplaatst in de GevangenisDe Marwei, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager heeft twee gevangenisstraffen ondergaan van respectievelijk 3 maanden en 2 maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 9 april 2001 en eindigde op 23 oktober 2001. Aansluitend ondergaathij thans subsidiaire hechtenis van in totaal 56 dagen en in totaal 17 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

2.3. Bij uitspraak van 7 december 2001, met nummer 01/1710/GA, van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid van de PBW, is het namens klager ingediende beroep, gericht tegen de uitspraak van 24 augustus 2001 vande beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen Groot Bankenbosch en de gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen betreffende de beslissing tot verplichting van klager om terug te keren naar de inrichting en het feit dat klager opde telex is geplaatst, gegrond verklaard.

3. Ontvankelijkheid
3.1. Artikel 18, eerste lid, PBW bepaalt dat een gedetineerde een met redenen omkleed verzoekschrift bij de selectiefunctionaris kan indienen strekkende tot:
a. (over)plaatsing naar een bepaalde inrichting of afdeling;
b. deelname aan een penitentiair programma.
Op grond van artikel 72, eerste lid, PBW heeft de betrokkene het recht, voorzover hier van belang, tegen de beslissing van de selectiefunctionaris op het verzoekschrift, voorzover dit een afwijzing als bedoeld in artikel 18 betreft,een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de beroepscommissie.

3.2. De beroepscommissie stelt vast dat het verzoek van klager zoals dat is verwoord in zijn brief van 11 mei 2001, geen verzoek betreft zoals bedoeld in artikel 18, eerste lid, PBW. Klager vraagt daarin niet uitdrukkelijk omoverplaatsing naar een bepaalde inrichting of afdeling. Bovendien is de klacht van klager, gericht tegen de beslissing van de directeur van de h.o.i. Bankenbosch, behandeld door de beklagcommissie en is zijn beroep tegen deuitspraak van de beklagcommissie inmiddels gegrond verklaard.
Gelet hierop dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 18 december 2001.

secretaris voorzitter

Naar boven