Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0686/GB, 3 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:03-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/686/GB

Betreft: [klager] datum: 3 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.W. Heemskerk, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 februari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 10 april 2012 te melden in de locatie Maashegge te Overloon ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is bij arrest van 3 april 2009 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 194 dagen met aftrek van de tijd die hij in verzekering heeft doorgebracht (in dit geval één dag). Voornoemd arrest is onherroepelijk geworden op 14 juni
2011.
Op 1 februari 2012 is klager opgeroepen om zich op 10 april 2012 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Maashegge te Overloon.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is nog niet in staat geweest om de zaken rondom de afwikkeling van het faillissement van zijn bedrijf te regelen, omdat de curator tot op dit moment nog geen contact heeft opgenomen met
klager. Gelet op de onzekerheid over de voortgang en afwikkeling van de faillissementsprocedure is klager van oordeel dat dit een uitstel van zijn meldplicht rechtvaardigt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is al geruime tijd bekend met de noodzaak tot tenuitvoerlegging van de aan hem opgelegde vrijheidsstraf, die op 14 juni 2011 onherroepelijk werd. Op 16 januari
2012 heeft klager schriftelijk verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep tot melding in een b.b.i. Hij wist op dat moment dat zijn bedrijf zich sinds 3 januari 2012 in staat van faillissement bevond. Volgens de selectiefunctionaris blijkt uit de
stukken niet dat klager zelf een proactieve houding heeft aangenomen om de zaken met betrekking tot de afhandeling van zijn faillissement te regelen. Klager is geruime tijd in de gelegenheid geweest om zijn zaken af te handelen en verdere maatregelen
te
treffen voor de periode dat hij in detentie zal verblijven. Nadat klager zich heeft gemeld kan hij de directeur van de inrichting, in voorkomende dringende gevallen, verzoeken om incidenteel verlof.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Maashegge is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager heeft niet aangegeven tot wanneer hij uitstel wenst van zijn meldplicht in verband met de afwikkeling van het faillissement. Uit de stukken blijkt dat klager op 16 januari 2012 een verklaring heeft ondertekend waarin hij aangeeft gevolg
te zullen geven aan een oproep zich te melden in een b.b.i. Klager wist op dat moment dat zijn bedrijf zich sinds 3 januari 2012 in staat van faillissement bevond en dat hij spoedig een oproep tot melden zou ontvangen. Gelet op het vorenstaande kan de
op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 3 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven