Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1062/GB, 3 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:03-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1062/GB

Betreft: [klager] datum: 3 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 maart 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 4 april 2012 te melden in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 24 september 2008 veroordeeld tot een vrijheidsstraf van 84 dagen. Deze uitspraak is op 22 februari 2011 onherroepelijk geworden. Op 10 april 2011 heeft klager schriftelijk aangegeven gevolg te zullen geven aan een oproep zich in een
beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) te melden en tevens om uitstel verzocht. Bij brief van 15 februari 2012 heeft de medisch adviseur klager detentiegeschikt geacht. Op 13 maart 2012 is klager opgeroepen zich op 4 april 2012 te melden in de p.i.
Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft reeds twee maal in coma gelegen. Momenteel wordt klager behandeld voor een levertransplantatie. Klager moet nog enkele testen ondergaan. Klager is opgeroepen om zich te laten testen op suikerziekte. Gelet op het vorenstaande verzoekt
klager
om uitstel van detentie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft op 10 april 2011 schriftelijk verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep zich te melden in een inrichting. Naar aanleiding van klagers verzoek is er bij het Bureau Individuele Medische Advisering advies gevraagd omtrent klagers
detentiegeschiktheid. Dit bureau heeft klager op 15 februari 2012 detentiegeschikt verklaard. Op 13 maart 2012 is aan klager de oproep verzonden om zich op 4 april 2012 te melden bij de p.i. Krimpen aan den IJssel. In deze inrichting kunnen de medische
controles en afspraken plaatsvinden.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden komen zelfmelders, die onherroepelijk zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van minder dan twee jaar, in aanmerking voor
plaatsing in een b.b.i. Klager heeft op 10 april 2011 schriftelijk aangegeven gevolg te zullen geven aan een oproep zich te melden in een b.b.i. Klager is echter op 13 maart 2012 zonder nadere toelichting opgeroepen om zich op 4 april te melden in
gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel, een normaal beveiligde inrichting. Gelet op het vorenstaande is de beslissing tot plaatsing in een normaal beveiligde inrichting onvoldoende gemotiveerd. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden
vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van
een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 3 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven