Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1488/GA, 29 januari 2002, beroep
Uitspraakdatum:29-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 01/1488/GA

betreft: [klager] datum: 29 januari 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 9 augustus 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van Unit II te Krimpen aan den IJssel,

gericht tegen een uitspraak d.d. 7 augustus 2001 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen De IJssel te Krimpen aan den IJssel, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep met bijlage (gedateerd 26 november 2001), welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde Unit II om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager ten onrechte tijdens het bezoek werd weggeroepen voor een bezoek van zijn advocaat. Toen hij terugkwam had zijn bezoek de inrichting al verlaten.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet nader toegelicht.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep evenmin nader niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 69 eerste lid PBW kan tegen de uitspraak van de beklagcommissie een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed is. Het thans voorliggende beroepschrift voldoet niet aan die eis. Bij brief van 3 december2001 is de directeur in de gelegenheid gesteld de gronden voor het beroep alsnog te formuleren. Van deze gelegenheid heeft hij geen gebruik gemaakt. Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie de directeur niet-ontvankelijkverklaren in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.F. Landman, secretaris, op 29 januari 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven