Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4232/GB, 6 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:06-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4232/GB

Betreft: [klager] datum: 6 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 november 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Norgerhaven te Veenhuizen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 16 november 2009 gedetineerd. Hij verblijft in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft een kopie van zijn medische dossier naar de selectiefunctionaris gestuurd. De selectiefunctionaris gaat hier in de bestreden beslissing niet op in. Volgens klager geeft de selectiefunctionaris klagers familie als reden voor zijn afwijzing
van klagers verzoek om overgeplaatst te worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De reden voor klagers verzoek tot overplaatsing is zijn oogallergie. De oogallergie zou worden versterkt doordat het verblijf van klager recentelijk is geverfd. Door de medische dienst van de inrichting is er aan klager medicatie verstrekt voor zijn
oogallergie. Deze medicatie gebruikt klager echter niet meer. Ook heeft klager interne overplaatsingen, naar verblijven voor gedetineerden die op dat moment nog niet geschilderd waren, geweigerd. De medische verklaring die de selectiefunctionaris van
klager heeft ontvangen, is slechts een uitdraai van de medische gegevens zoals die in zijn dossier staan bij de medische dienst van de p.i. Lelystad.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat uit
de overgelegde stukken, waaronder het medisch rapport van klager, niet is gebleken dat de allergie van klager wordt versterkt doordat zijn verblijf recentelijk is geverfd. Aan klager is een interne overplaatsing naar een verblijf, waar de muren
destijds
nog niet geverfd waren, voorgesteld. Klager heeft dit geweigerd. Ook gebruikt klager de voorgeschreven medicatie niet meer. Derhalve is niet aannemelijk geworden dat klager, op grond van zijn gezondheid en de gebouwelijke omstandigheden, overgeplaatst
dient te worden naar een andere p.i.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 6 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven