Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3416/GB, 19 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3416/GB

Betreft: [klager] datum: 19 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. P.J. Verbeek, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 oktober 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Noordsingel Rotterdam niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 juli 2011 gedetineerd. Hij is op 8 juli 2011 als preventief gehechte in het huis van bewaring van de locatie Zoetermeer geplaatst. Op 3 oktober 2011 is hij overgeplaatst naar de locatie Noordsingel Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager kan zich niet met de beslissing op bezwaar verenigen. Klager heeft niet de gelegenheid gekregen om het bezwaarschrift nader toe te lichten en derhalve kan de beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaar niet in stand blijven. Klager
verwijst daarmee naar twee zaken waarin de beroepscommissie overwoog dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet in stand kon blijven omdat klager niet in de gelegenheid was gesteld het bezwaarschrift nader toe te lichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft een verzoek tot overplaatsing gedaan naar de locatie Noordsingel Rotterdam. Hiertoe is positief besloten. Aangezien klager een positieve selectiebeslissing heeft ontvangen voor een eigen verzoek tot overplaatsing naar een inrichting van
zijn voorkeur, kan er geen bezwaar en beroep worden ingediend tegen deze beslissing.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Noordsingel Rotterdam is toegewezen. De selectiefunctionaris heeft op grond van het bepaalde in artikel 17, derde lid, van de Pbw terecht het bezwaar gericht tegen de toewijzing van klagers
verzoek tot overplaatsing kennelijk niet-ontvankelijk geacht en hoefde klager dan ook geen nadere termijn te geven om het bezwaar toe te lichten. Klager heeft overigens in beroep ook niet gemotiveerd waarom hij het niet eens is met de overplaatsing
naar
de locatie Noordsingel Rotterdam. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 19 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven