Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3782/GB, 19 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3782/GB

Betreft: [klager] datum: 19 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 november 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 28 oktober 2009 gedetineerd. Hij verblijft in unit 7 van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers vriendin heeft niet de mogelijkheid om klager in de p.i. Vught te bezoeken. Tevens geeft klager aan zich na detentie in de buurt van Weert te willen vestigen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen omdat het onduidelijk is waarom klagers vriendin klager niet kan bezoeken in de p.i. Vught. Tevens is er nog geen sprake van een re-integratieplan, omdat klagers fictieve einddatum 24 juni 2016
is.
Daarnaast is klagers vestigingsadres in Nistelrode. In de gevangenis van locatie Sittard zijn nog maar vijftien cellen beschikbaar voor gedetineerden die nog langer dan vier maanden gedetineerd zijn. Voor gedetineerden die werkelijk gevestigd zijn in
de
buurt van de locatie Sittard is er al een wachtlijst.

4. De beoordeling
4.1. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Klager heeft niet feitelijk onderbouwd dat het voor zijn vriendin onmogelijk is om klager te bezoeken. Tevens
is
klager niet verstoken van bezoek. Gezien de nog lange straf van klager komt klager nog niet in aanmerking voor een re-integratieplan. Pas in de laatste vier maanden van klagers detentie wordt klager geplaatst in de regio waar klager zich na zijn
detentie wil vestigen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 19 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven