Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0038/GB, 23 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/38/GB

Betreft: [klager] datum: 23 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van, ingediend door mr. H.L. Heemskerk, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 december 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de regio Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 19 oktober 2011 gedetineerd. Hij verblijft in de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat de selectiefunctionaris, bij een juiste afweging van de belangen, een andere beslissing had moeten nemen. Het is voor klagers vrouw en zijn minderjarige kinderen moeilijk om klager in de p.i. Haarlem te bezoeken. De huisarts
kan
dit bevestigen. Dit probleem zou niet bestaan indien klager overgeplaatst zou worden naar een h.v.b. in de regio Amsterdam. Het feit dat klager wel bezoek ontvangt, doet hier niets aan af. Klager zou graag een mondelinge toelichting willen geven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar een h.v.b. in de regio Amsterdam, omdat zijn partner hem vanwege haar medische situatie moeilijk kan bezoeken in de p.i. Haarlem. De p.i. Haarlem heeft het Bureau Individuele Medische Advisering (BIMA)
gevraagd om een advies uit te brengen. Het BIMA heeft laten weten dat klagers partner medisch gezien in staat zou moeten zijn om klager te bezoeken in de p.i. Haarlem. Uit het selectieadvies van de p.i. Haarlem blijkt dat zij hem regelmatig bezoekt.

4. De beoordeling
4.1. Klager wil zijn verzoek graag mondeling toelichten. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen.

4.2. Klager behoort, gelet op zijn status van preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.3. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Het BIMA heeft aangegeven dat klagers partner medisch gezien in staat zou moeten zijn om klager te bezoeken in
de p.i. Haarlem. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekproblemen kan derhalve niet als een bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. Uit het selectieadvies blijkt bovendien dat klager niet verstoken is van bezoek van zijn partner. Gelet op
het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W.
Bartelds, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 23 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven