Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0098/GA, 30 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:30-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/98/GA

betreft: [klager] datum: 30 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen,

gericht tegen een uitspraak van 6 januari 2012 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van een verzoek om algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en aan de directeur opgedragen om binnen vier weken na de uitspraak van de beklagcommissie een nieuwe beslissing te nemen, met inachtneming
van die uitspraak.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Bij de behandeling van een verzoek om algemeen verlof maakt de directeur, mede op basis van aangeleverde informatie, een inschatting van de risico’s die aan een verlof verbonden zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie Drenthe hebben beide
negatief geadviseerd. De Reclassering Nederland heeft laten weten niet meer te rapporteren bij verzoeken om verlof. Naar aanleiding van de bespreking van klagers verzoek in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) is dat MDO tot een negatief advies gekomen
omdat er onvoldoende vertrouwen bestond in een goed verloop van het verlof. Vervolgens heeft de directeur het verzoek afgewezen. Bij de belangenafweging kon toen geen rekening worden gehouden met gegevens die pas na de datum van de beslissing bekend
zijn geworden. Uit de namens klager op 4 januari 2012 aangeleverde informatie kan overigens worden geconcludeerd dat het OM ook toen nog bezwaren had tegen eventuele vrijheidsverlening. De directeur neemt de adviezen van zijn ketenpartners (waaronder
het OM en de politie) zeer serieus. De directeur is daarom van mening dat het beklag alsnog ongegrond zou moeten worden verklaard.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager neemt sinds 20 februari 2012 deel aan een penitentiair programma en komt om die reden thans niet meer in aanmerking voor algemeen verlof. Toen klager verzocht om algemeen verlof, verbleef hij in de locatie Norgerhaven en kwam hij, gelet op de
toen geldende fictieve einddatum van zijn detentie, te weten 21 mei 2012, in aanmerking voor algemeen verlof.

De directeur heeft het verzoek van klager afgewezen naar aanleiding van negatieve adviezen van het OM en de politie. De Advocaat-Generaal bij het ressortsparket te Leeuwarden heeft in zijn advies aangegeven dat er vrees bestond voor recidive nu klager
eerder voor een gelijksoortig feit in het buitenland is veroordeeld en omdat klager heeft aangegeven zich bezig te (willen) houden met de handel in valse merkartikelen. De politie Drenthe heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofverlening –
eveneens – in verband met de vrees voor recidive.

Nu de recidivevrees enerzijds onvoldoende feitelijk is onderbouwd, een uittreksel van de justitiële documentatie van klager ontbreekt, en anderzijds de delicten waarvan voor herhaling wordt gevreesd naar hun aard geen grond kunnen opleveren voor een
afwijzing van het verzoek om algemeen verlof, is de bestreden beslissing van de directeur genomen op gronden die deze niet kunnen dragen. Hetgeen in beroep naar voren is gebracht kan daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet
leiden tot een ander oordeel dan dat van de beklagcommissie. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

Nu klager inmiddels niet meer in aanmerking komt voor algemeen verlof, zal de beroepscommissie de beslissing van de beklagcommissie vernietigen voor zover daarin is bepaald dat de directeur een nieuwe beslissing dient te nemen. In plaats daarvan acht
de
beroepscommissie termen aanwezig voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming en zij zal de hoogte daarvan vaststellen op € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie ten aanzien van het beklag. Zij vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daarin is bepaald dat de directeur een nieuwe beslissing dient
te nemen en stelt daarvoor in de plaats de vaststelling van een tegemoetkoming van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 30 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven