Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4499/GA, 26 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:26-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4499/GA

betreft: [klager] datum: 26 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 december 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. J.B. Pieters om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager vanuit een extramurale ISD-setting is teruggeplaatst naar de p.i. Hoogeveen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft aangevoerd dat en waarom hij het niet eens is met de beslissing van de beklagcommissie. De directeur heeft daarop niet gereageerd.

3. De beoordeling
Artikel 44m, eerste lid, van de Pm luidt als volgt: “Indien betrokkene niet of niet meer in staat of bereid is deel te nemen aan het programma in de laatste fase buiten de inrichting dan wel te voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden, kan de
selectiefunctionaris hem op de grondslag van een advies van de directeur terugplaatsen in de inrichting.”

De directeur is op grond van artikel 44m, eerste lid, van de Pm niet bevoegd om een beslissing tot terugplaatsing vanuit een extramurale ISD-setting naar een penitentiaire inrichting te nemen. De bevoegdheid tot het nemen van een dergelijke beslissing
is voorbehouden aan de selectiefunctionaris. De directeur kan wel ter zake aan de selectiefunctionaris een advies uitbrengen. Nu is gebleken dat de bestreden beslissing is genomen door de directeur, oordeelt de beroepscommissie dat de directeur de
beslissing onbevoegd heeft genomen. De beroepscommissie zal het beroep derhalve gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Nu klager, gelet op de korte periode die nog resteerde van de
ISD-maatregel, door de onbevoegd genomen beslissing van de directeur niet meer in een extramurale setting heeft kunnen verblijven, zal de beroepscommissie een tegemoetkoming van € 20,= toekennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 20,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.A.M. de Wit en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 26 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven