Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4375/GA, 26 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:26-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4375/GA

betreft: [klager] datum: 26 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 december 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Zwolle

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van het verzoek de inrichting tijdelijk te verlaten in het kader van algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager had ten tijde van de aanvraag drie openstaande zaken. In één zaak is een transactie aangeboden. De andere twee zaken betreffen de belediging van
een
ambtenaar waarop een maximale gevangenisstraf van drie maanden staat. De einddatum van klagers detentie zal dus niet aanzienlijk veranderen. Van enkele van de overige zaken waar de directeur naar verwijst, geeft klager gemotiveerd aan dat deze zaken
reeds zijn behandeld, niet tijdens de huidige detentie zullen worden behandeld dan wel de kans klein is dat de einddatum van klagers detentie hierdoor aanzienlijk zal verschuiven.
Klager ontkent dat hij tegenover een medewerker van de bevolkingadministratie heeft gezegd dat hij niet zou terugkeren van verlof. Klager ontkent verder dat zijn verlofaanvraag in de inrichting is besproken en wil dit bevestigd zien door het oproepen
van personeel als getuige.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Voorts stelt de directeur dat klager blijkens het Uittreksel Justitiële Documentatie van 22 september 2011 nog veertien openstaande zaken en zes niet onherroepelijke zaken heeft
staan. Navraag bij de rechtbank wees uit dat enkele zaken nog zouden dienen binnen de detentieperiode van klager. Hierdoor zou de oorsponkelijke ontslagdatum nog kunnen verschuiven. De uitlating van klager dat hij niet zal terugkeren van verlof is
schriftelijk vastgelegd. De aanvraag voor verlof is besproken in het MDPO en voorgelegd aan de vrijhedencommissie.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht om het horen van getuigen, die kunnen bevestigen dat zijn verlofaanvraag niet in de inrichting (het MDPO) is besproken. De beroepscommissie wijst dit verzoek af nu dit niet nader is onderbouwd.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat de directeur bij de rechtbank navraag heeft gedaan
over de nog openstaande zaken en de zaken waarin klager nog niet onherroepelijk is veroordeeld, waaruit naar voren kwam dat enkele zaken nog tijdens klagers detentie zou worden behandeld. Nu het gaat om brandstichting, (poging tot) afpersing,
bedreiging
en diefstal is het niet onaannemelijk dat bij berechting hiervoor vrijheidsstraffen worden opgelegd als gevolg waarvan de datum van invrijheidstelling verschuift. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 26 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven