Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3397/GA, 23 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3397/GA 23 maart 2012

betreft: [klager]

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. F. El Makhtari, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 september 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij het detentiecentrum Noord-Holland, locatie Zaandam, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het feit dat klager niet is opgeroepen voor het artsenspreekuur op 10 juni 2011, terwijl dit aan klager was toegezegd, op de gronden als
in
de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Anders dan door de directeur is aangegeven is aan klager toegezegd dat hij op
13 juni 2011 zou worden opgeroepen door de arts. Dat is niet gebeurd. Na herhaaldelijke verzoeken van klager kreeg hij bericht dat de afspraak van 13 juni niet doorging omdat het een feestdag was en dat de afspraak op aanstaande maandag zou zijn. Ook
hier is klager wederom niet opgeroepen. Hij is pas op donderdag opgeroepen. Klager heeft in totaal tien dagen moeten wachten op een arts.
Voorts is klager ten onrechte niet gehoord omtrent zijn klacht. Als klager in de gelegenheid was gesteld om kennis te nemen van het schriftelijk verweer van de directeur, had hij in een eerder stadium kenbaar kunnen maken dat de data die de directeur
noemt, niet kloppen.
Tenslotte wijst klager erop dat het bepaalde in artikel 67 van de Pbw door de beklagrechter niet in acht is genomen. Op het klaagschrift is na ontvangst op 19 augustus 2011 door de beklagrechter, pas op 22 september 2011 een beslissing genomen. Van de
verlenging van de termijn van vier weken als bedoeld in genoemd artikel, is aan klager geen mededeling gedaan.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beklagrechter heeft niet binnen de in artikel 67, eerste lid, Pbw vermelde termijn van vier weken, die in bijzondere omstandigheden met ten hoogste vier weken kan worden verlengd, uitspraak gedaan. Immers het klaagschrift is door de commissie van
toezicht op
19 augustus 2011 ontvangen, terwijl de beklagrechter op 22 september 2011 op de klacht heeft beslist. Er is geen aanleiding aan de overschrijding van de wettelijke termijn enig rechtsgevolg te verbinden waarbij in aanmerking is genomen dat de wet
evenmin gevolgen verbindt aan de termijnoverschrijding.

Het ondervonden ongemak bestaat er uit dat klager tien dagen heeft moeten wachten op een oproep door een arts, terwijl zonder voor hem begrijpelijke toelichting een tussentijdse afspraak is afgezegd. Gelet daarop is het niet juist klager geen
tegemoetkoming toe te kennen en zal de beroepscommissie dit alsnog doen en de hoogte van de tegemoetkoming stellen op een bedrag van € 10,-.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.A.M. de Wit en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. U. Ramdihal-Poeran, secretaris, op 23 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven