Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0177/GB, 3 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:03-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/177/GB

Betreft: [klager] datum: 3 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 januari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Esserheem te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 16 september 2005 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht. Op 14 december 2011 is hij overgeplaatst naar de locatie Esserheem, een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde
vreemdelingen als bedoeld in artikel 20b tweede lid onder a van de regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden (de Regeling).

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is in 2008 ongewenst verklaard. Op 11 januari 2011 is klager overgeplaatst naar de p.i. Breda. Op 18 oktober 2011 werd klager overgeplaatst naar p.i. Dordrecht. Klager begrijpt niet waarom hij nu nog vanwege zijn ongewenstverklaring is
overgeplaatst naar de locatie Esserheem. Klager heeft inmiddels veertien maanden geen bezoek ontvangen. Het bureau selectiefunctionarissen en de beroepscommissie geven geen gevolg aan het arrest.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is ongewenst verklaard en zal na detentie worden uitgezet. De uitvoering van het beleid om voor strafrechtelijke vreemdelingen een specifieke locatie aan te wijzen, de locatie Esserheem bij een strafrestant van meer dan vier maanden, weegt
zwaarder dan klagers bezoekproblemen. Een arrest waarin volgens klager zou zijn bepaald dat hij in de p.i. Middelburg zal verblijven, doet hier niets aan af.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Esserheem is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Dit is tevens een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, tweede lid
onder a van de Regeling.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit het selectieadvies van 17 november 2011 komt naar voren dat klager behoort tot de categorie strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Ingevolge artikel 20b, eerste lid van de Regeling worden vreemdelingen die na de tenuitvoerlegging van
de
vrijheidstraf geen rechtmatig verblijf meer hebben in Nederland in beginsel geplaatst in een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Klager had ten tijde van de selectie een strafrestant van meer dan vier maanden. Voor dergelijke
gedetineerden is in beginsel de locatie Esserheem te Veenhuizen bestemd. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. Een dergelijke omstandigheid doet zich voor in dit geval voor. Van
belang in deze is dat klager al in 2008 tot ongewenst vreemdeling is verklaard en hij sindsdien al geruime tijd in verschillende inrichtingen heeft verbleven, ook na inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 20b, van de Regeling. Waarom er op dit
moment het belang van plaatsing in de in artikel 20b, van de Regeling aangewezen inrichting zwaarder zou moeten wegen dan de belangen van klager, waarbij met name het belang van het kunnen ontvangen van zijn uit België afkomstige bezoek op de voorgrond
treedt, wordt door de selectiefunctionaris in het geheel niet onderbouwd. De beslissing is derhalve niet naar behoren gemotiveerd. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan daarom, bij afweging van alle
in
aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze
uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 3 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven