Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4462/GA, 14 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4462/GA

betreft: [klager] datum: 14 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. A.J. Sol, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 december 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Maashegge te Overloon, voor zover in die uitspraak het beklag ongegrond is verklaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 februari 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn klager en zijn raadsman mr. Sol gehoord. De plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Maashegge, [...], is met bericht van
verhindering niet verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de ordemaatregel van afzondering in een afzonderingscel (in afwachting van een selectiebeslissing van de selectiefunctionaris) ter voorkoming van ontsnapping van klager, omdat bij een urinecontrole (uc) een te laag kreatininegehalte
in de urine van klager is gemeten.

De beklagcommissie heeft klager in zijn klacht, voor zover gericht tegen de selectiebeslissing, niet-ontvankelijk verklaard en voor het overige ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er bevinden zich in het dossier twee schriftelijke mededelingen waarbij een ordemaatregel van afzondering in een afzonderingscel voor veertien dagen is opgelegd. De eerste dateert van 20 september 2011, waarbij de maatregel is opgelegd op grond van een
te laag kreatininegehalte. De tweede dateert van 22 september 2011, waarbij deze maatregel is opgelegd in afwachting van de beslissing van de selectiefunctionaris. Op 14 september 2011 was bij klager een uc afgenomen en daaruit bleek een te laag
kreatininegehalte. Klager werd in afzondering geplaatst op 20 september 2011. Tegen deze beslissing is namens klager beklag ingediend op dezelfde datum. Klager is van mening dat het lage kreatininegehalte in zijn urine is veroorzaakt doordat hij op
advies van de uroloog veel water moest drinken. Het ging om ongeveer anderhalf tot twee liter per dag en voor klager is dat veel. Klager verwijst naar een afschrift van een afsprakenkaart voor het Maasziekenhuis. Hieruit blijkt dat hij op
23 augustus 2011 een afspraak had voor een echo aan zijn nieren en blaas en op
9 september 2011 een vervolgafspraak. Op deze datum is klager gestart met door de uroloog voorgeschreven medicatie. De aantekening “cytoscopie” is door klager zelf gemaakt op de afsprakenkaart. Klager heeft eerder een rapport gekregen in verband met
drugsgebruik, maar tot een sanctie is het niet gekomen. Klager gebruikt geen drugs meer sinds zijn studententijd. Klager heeft een tweelingbroer.
De raadsman deelt mee niet op de hoogte te zijn van een standaardregeling, waarbij gedetineerden in afwachting van een selectiebeslissing in afzondering worden geplaatst. Verbazingwekkend is dat er gezegd wordt dat klager zes dagen in afzondering heeft
gezeten. De vraag blijft dan wanneer klager is overgeplaatst.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ten aanzien van de omvang van het beklag:
Door de beklagcommissie is de klacht opgevat als gericht tegen de beslissing van
22 september 2011, waarbij door de directeur is beslist klager in afzondering te plaatsen in afwachting van de beslissing van de selectiefunctionaris. Uit het klaagschrift van 20 september 2011 blijkt niet dat klager tegen die beslissing beklag heeft
ingesteld. Immers het beklag is ingesteld op 20 september 2011 en de hiervoor genoemde beslissing van afzondering dateert van 22 september 2011. Deze uitspraak zal daarom worden vernietigd en de beroepscommissie zal de klacht zelf in eerste en enige
aanleg afdoen.

Op 14 september 2011 is bij klager een uc afgenomen en is vastgesteld dat het kreatininegehalte in de urine 1,5 mmol/l bedroeg. De ordemaatregel van
20 september 2011 is opgelegd wegens een te laag kreatininegehalte. Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie levert dat strafwaardig gedrag op als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Pbw. In casu heeft de directeur gekozen om een
ordemaatregel op te leggen in plaats van een disciplinaire straf. Door te kiezen voor een ordemaatregel, terwijl een disciplinaire straf had moeten worden gelegd, is de beslissing van de directeur onjuist. Het beroep zal derhalve gegrond worden
verklaard. De beroepscommissie ziet geen aanleiding om een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, voor zover daartegen beroep is ingesteld en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. U. Ramdihal-Poeran, secretaris, op 14 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven