Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0629/GB, 22 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:22-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/629/GB

Betreft: [klager] datum: 22 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door H. de Jong, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 februari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 26 maart 2012 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Maashegge te Overloon ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 13 september 2007 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 141 dagen met aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht (in dit geval 37 dagen). Voornoemde uitspraak is op 26 januari 2010 onherroepelijk geworden. Op 1 februari
2012 is klager opgeroepen zich op 26 maart 2012 te melden in de b.b.i. van de locatie Maashegge.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris is van mening dat klager voldoende tijd heeft gehad om zijn zaken te regelen, omdat de rechtbank op 13 september 2007 uitspraak heeft gedaan. Klager heeft een eenmanszaak. Het is ondoenlijk om als klein zelfstandige iemand
achter
de hand te houden die zou kunnen invallen op het moment dat klager zich dient te melden. Dit was anders geweest indien de tijd van oproep redelijk te overzien was geweest. Dat is nu niet het geval. Klager heeft verzocht om uitstel van de melddatum tot
het najaar, omdat de productie voor het zomerseizoen in gevaar komt als hij zich op 26 maart 2012 dient te melden.
In 2007 was niet te voorzien dat het moeilijk zou worden om een hypothecaire lening te verkrijgen. De bank heeft klager verzocht om meer dan €100.000,- af te lossen. Deze financiële regeling kan moeilijk worden uitbesteed aan een makelaar.
De selectiefunctionaris stelt dat klager de onderhandelingen met de Gemeente Wijchen met betrekking tot het beginnen van een broodjeszaak na zijn detentie kan voortzetten. Dit is te simpel voorgesteld, nu het niet in het voordeel van klager is om aan
de
Gemeente Wijchen te verzoeken de onderhandelingen op te schorten tot na zijn detentie.

3.2 De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft reeds in 2010 een oproep tot melden ontvangen. De melddatum is echter uitgesteld wegens een door klager ingediend gratieverzoek. Klager heeft voldoende tijd gehad om zich voor te bereiden op zijn detentie.

4. De beoordeling
4.1. De b.b.i. van de locatie Maashegge is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit de stukken blijkt dat klager reeds in 2010 een oproep tot melden heeft ontvangen. Klager is toen uitstel verleend in verband met een door hem ingediend gratieverzoek. Dit verzoek is blijkens de stukken op 9 augustus 2010 afgewezen. De
beroepscommissie is dan ook van oordeel dat klager voldoende gelegenheid heeft gehad om zijn zakelijke werkzaamheden over te dragen aan een ander. Bovendien is klagers stelling dat hij zich op 26 maart 2012 niet kan melden in de b.b.i. van de locatie
Maashegge omdat de productie voor het zomerseizoen dan in gevaar komt, in het geheel niet feitelijk onderbouwd. Gelet op het vorenstaande kan de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W.
Bartelds, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 22 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven