Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3367/TA, 21 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:21-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3367/TA

betreft: [klager] datum: 21 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 4 oktober 2011 van de beklagcommissie bij het FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 maart 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en namens het hoofd van het FPC De Rooyse Wissel [...].

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft 1. het feit dat klager zijn pc niet mag uitvoeren, 2. de inbeslagname van porno dvd’s, 3. de inbeslagname van een Cinergy T-stick, 4. de inbeslagname van energiepillen en 5. de inbeslagname van klagers pc.

De beklagcommissie heeft klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft zijn beklag binnen zeven dagen ingediend. De vertraging is ontstaan door de trage postverwerking en het tussenliggende weekend. Zijn spullen zijn in beslaggenomen nadat er een zoekactie is gestart omdat een personeelslid zijn mobiele
telefoon kwijt was. Die telefoon is niet gevonden, maar op dat moment is klagers kamer tweemaal onderzocht. Klager had van zijn sociotherapeut toestemming voor alle spullen die tijdens de kamercontroles in beslag genomen zijn. Die spullen zijn daarom
geen contrabande. Klager had bestanden op zijn computer beveiligd. Klager wil zijn eigendommen terug en een tegemoetkoming ontvangen. Inmiddels is klager overgeplaatst.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het volgende naar voren gebracht.
Klager heeft zijn beklag te laat ingediend. Het komt voor klagers risico om op het laatste moment zijn beklag te doen. Tijdens de screening van zijn pc heeft klager geen openheid gegeven over de bestanden op zijn pc. Zolang hij hierover geen openheid
geeft, kan de pc niet uitgevoerd worden. Voorts wordt opgemerkt dat klager misbruik heeft gemaakt van de I-toy.

3. De beoordeling
Op grond van art. 58, vijfde lid, van de Bvt dient het klaagschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de verpleegde kennis heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen worden ingediend. Als dag waarop het klaagschrift is
ingediend, geldt die van de ontvangst door de secretaris van de beklagrechter. Een na afloop van deze termijn ingediend klaagschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de verpleegde in verzuim is geweest.

In het dossier bevinden zich 5 klaagschriften. Hieruit blijkt dat beklag 1 een beslissing betreft van 5 augustus 2011. De klachten met nummers 2 tot en met 5 betreffen beslissingen van 3 augustus 2011. Deze beslissingen zijn aan klager meegedeeld op 3
en/of 5 augustus 2011. De klaagschriften zijn ondertekend op 10 augustus 2011 en op maandag 15 augustus 2011 ontvangen op het secretariaat van de beklagcommissie.

Nu klager afhankelijk is van de postverwerking binnen de inrichting die, naar de beroepscommissie bekend is, nogal eens voor vertraging kan zorgen, leidt een lichte overschrijding van de wettelijke termijn niet steeds tot niet-ontvankelijkheid. De
omstandigheden van het geval waaronder de datering van het beroepschrift en het poststempel zullen daarbij in aanmerking worden genomen. Gezien het verhandelde ter zitting acht de beroepscommissie het in dit geval aannemelijk dat klager tijdig zijn
beklag heeft gedaan en dat de late verzending niet aan hem aan te rekenen is. Tegen deze achtergrond is de beroepscommissie van oordeel dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Klager kan dan ook in zoverre in zijn beklag worden ontvangen.

Ter zitting is niet weersproken dat klager van zijn sociotherapeut toestemming had verkregen om de in beslag genomen spullen onder zijn berusting te houden. De beslissing om de porno dvd’s, de Cinergy T-stick en de energiepillen in beslag te nemen
wordt
daarom onredelijk en onbillijk geacht. De beroepscommissie zal beklagonderdelen 2, 3 en 4 daarom gegrond verklaren. Nu klager ter zitting heeft aangegeven dat op zijn pc bestanden zijn gezet die versleuteld zijn, kan de beslissing om de pc in beslag te
nemen en de beslissing om de pc niet te mogen uitvoeren niet onredelijk en onbillijk worden geacht. Beklagonderdelen 1 en 5 zullen daarom ongegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig om aan klager vanwege de
gegrondverklaring van het beroep een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag. Zij verklaart de beklagonderdelen 2, 3 en 4 gegrond. De beroepscommissie verklaart de
beklagonderdelen 1 en 5 ongegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr.dr. E.J. Hofstee, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr. J.M.L. Niederer, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 21 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven