Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0061/GB, 19 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/61/GB

Betreft: [klager] datum: 19 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 januari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van unit 6 van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 september 2011 gedetineerd. Hij verbleef op de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de p.i. Vught. Op 15 december 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van unit 6 van de p.i. Vught, waar een regime van
algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager komt uit Bonaire. Bonaire is inmiddels een provincie van Nederland en dus wil klager overgeplaatst worden naar Bonaire. Dit is echter niet mogelijk, omdat Bonaire gedetineerden die daar wonen, maar in Nederland gedetineerd zitten, niet
accepteert. Klagers familie woont in Rotterdam en heeft niet genoeg geld om klager elke week te bezoeken in de inrichting waar hij thans verblijft. Klager wil in verband met regionale plaatsing naar Rotterdam worden overgeplaatst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager werd vanuit de Nederlandse Antillen overgeplaatst naar Nederland. Gelet op de verkregen informatie werd klager op de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de p.i. Vught geplaatst. Een dergelijke plaatsing bleek niet nodig te zijn
en klager werd geselecteerd voor de gevangenis van unit 6 van de p.i. Vught, een inrichting met een regime van algehele gemeenschap. De selectiefunctionaris acht de reisafstand tussen Rotterdam en Vught acceptabel. Klager wordt na zijn detentie
teruggeplaatst naar de Nederlandse Antillen. Het regionaliseringsbeleid is dus niet van toepassing.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van unit 6 van de p.i. Vught is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat enige
schriftelijke informatie omtrent klagers persoonlijkheid en detentieverloop ontbreekt. Uit het dossier kan niet worden afgeleid dat klager bekend is met de informatie die een rol bij zijn plaatsing heeft gespeeld. Nu de selectiefunctionaris de
verkregen
informatie niet heeft overgelegd, kan de beroepscommissie de inhoud daarvan niet bij de beoordeling betrekken en is klager niet in de gelegenheid gesteld om op de inhoud daarvan te reageren. Daarenboven heeft de selectiefunctionaris onvoldoende
gemotiveerd waarom klager niet naar de regio Rotterdam kan worden overgeplaatst. De gevolgde procedure is derhalve niet zorgvuldig geweest en de beslissing onvoldoende gemotiveerd, hetgeen tot het gegrond verklaren van het beroep en het vernietigen van
de bestreden beslissing dient te leiden. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen
aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 19 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven