Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0180/GB, 19 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/180/GB

Betreft: [klager] datum: 19 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 januari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 november 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de b.b.i. Maashegge te Overloon. Op 18 november 2011 is hij overgeplaatst naar de b.b.i. van de locatie Westlinge te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De directeur van de locatie Maashegge wilde de papieren niet naar de selectiefunctionaris opsturen. Op 11 november 2011 had klager al naar een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) overgeplaatst kunnen worden, maar dat is daardoor niet gebeurd.
Doordat klager is overgeplaatst naar de b.b.i. Westlinge is hij verstoken van bezoek. Klagers familie woont op 300 kilometer afstand van de inrichting waar klager thans verblijft. Klagers detentiefasering was door de overplaatsing opgeschort. Inmiddels
hebben de directie van de locatie Westlinge en de reclassering klagers detentiefasering weer opgestart. Dit gaat erg traag. De openstaande zaken van klager zijn ingetrokken of hebben geen invloed op klagers detentiefasering. Indien er nog een
rechtszaak
komt heeft klager de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Klager acht de kans klein dat hij veroordeeld zal worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft medegedetineerden geïntimideerd omdat ze een handtekeningenactie hielden om klager uit de gedetineerdencommissie te zetten. Er ontstond onrust en klager werd bedreigd. Binnen de regio van de b.b.i. Maashegge is er geen andere inrichting
met
een beperkt beveiligingsniveau. Overplaatsing van klager naar een z.b.b.i. is niet aan de orde omdat klager nog openstaande zaken heeft waardoor zijn einddatum nog niet vaststaat.

4. De beoordeling
4.1. De b.b.i. van de locatie Westlinge is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit het selectieadvies blijkt dat klager enkele medegedetineerden heeft geïntimideerd. Klager is voor zijn eigen veiligheid, alsmede voor de rust en orde binnen de inrichting, in een afzonderingscel geplaatst. Op grond van het bovenstaande
achtte de directeur van de locatie Maashegge het niet wenselijk dat klager werd teruggeplaatst op de reguliere afdeling en verzocht om klager zo snel mogelijk over te plaatsen naar een andere b.b.i. Gelet op de door de b.b.i. Maashegge verstrekte
gegevens omtrent klagers gedrag binnen de inrichting, kan de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen
klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is, in het licht van hetgeen de selectiefunctionaris heeft overwogen, onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 19 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven