Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4300/GA, 14 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Dagprogramma  v

Uitspraak

nummer: 11/4300/GA

betreft: [klager] datum: 14 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Boschpoort te Breda,

gericht tegen een uitspraak van 29 november 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie de Boschpoort te Breda, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 februari 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i). Vught is gehoord [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie De Boschpoort.
Klager, inmiddels verblijvende in de locatie Norgerhaven te Veenhuizen, heeft afstand gedaan van zijn recht om ter zitting te worden gehoord.

Ingekomen is een brief van klager, gedateerd 14 februari 2012. Een kopie van de brief is ter zitting aan de directeur overhandigd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft schending van het dagprogramma doordat klager twee keer per maand is ingesloten voor de personeelsvergadering.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De beklagrechter heeft een rekenfout gemaakt. De gedetineerden op unit 3 worden tussen de middag een half uur ingesloten voor het nuttigen van de maaltijd op cel. De tijd die per week voor nuttiging van de maaltijden wordt uitgetrokken is 3 uur en 30
minuten. Voor de week van 11 juli 2011 gaan van de 64.15 uren 3.30 uren af voor het nuttigen van de maaltijd en 1.30 uren voor de personeelsbijeenkomst. Het dagprogramma bedraagt 59.15 uren.
Voor de week van 25 juli 2011 gaan van de 64.15 uren 3.30 uren af voor het nuttigen van de maaltijd en 1.45 uren voor de personeelsbijeenkomst. Het dagprogramma bedraagt 59 uren.

Ter zitting heeft de directeur aanvullend opgemerkt dat de lunch standaard 30 minuten duurt, waarbij de tijd voor in- uitsluiting is inbegrepen. Een dagprogramma van 59 uur is op het randje. Dat is geen wenselijke situatie. De personeelsbijeenkomst
vindt in de regel hooguit één keer per maand plaats. Er waren moeilijkheden in de inrichting en daarom is in de maand juli 2011 een extra personeelsbijeenkomst gehouden.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht. De klacht is gegrond verklaard en de directeur heeft pas na 14 dagen beroep ingesteld.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 69, eerste en derde lid,van de Pbw dient het beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak te worden ingediend. Een afschrift van de uitspraak van de beklagrechter is op 30
november 2011 verzonden. Het beroepschrift is op 6 december 2011 gedateerd en diezelfde dag op het secretariaat van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ontvangen. Gelet hierop is het beroepschrift tijdig ingediend en is de directeur
ontvankelijk in zijn beroep.

Klager verblijft in een regime van algehele gemeenschap. Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Penitentiaire maatregel duurt het dagprogramma in een regime van algehele gemeenschap minimaal 59 uur per week. Vaststaat dat het dagprogramma in unit 3
waar klager verbleef, door de week begint om 7.30 uur en eindigt om 16.45 uur en in het weekend begint om 8.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Dit komt neer op een tijdsduur van 64.15 uur per week. In verband met het nuttigen van de maaltijd op cel worden
de gedetineerden op unit 3 tussen de middag gedurende een half uur ingesloten. In totaal bedraagt de insluitingstijd voor de lunch 3.30 uur per week.
Het vorenstaande brengt met zich mee dat voor het dagprogramma op unit 3 per week nog 60.45 uren per week resteert. Daarmee voldoet het dagprogramma aan de minimumnorm van 59 uren per week. Ook als in de week van 11 juli 2011 en in de week van 25 juli
2011, zoals door klager is gesteld, de gedetineerden 1.30 uren respectievelijk 1.45 uren, extra werden ingesloten ten behoeve van de personeelsbijeenkomsten, werd nog steeds aan de minimumnorm van 59 uren voldaan. De beroepscommissie zal het beroep van
de directeur gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Waarden leden, in tegenwoordigheid van mr. U. Ramdihal-Poeran, secretaris, op 14 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven