Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0099/GB, 16 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/99/GB

Betreft: [klager] datum: 16 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.A.A. Boers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 januari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem op te roepen voor het ondergaan van een onherroepelijk opgelegde gevangenisstraf in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Groot Bankenbosch
te
Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is thans niet gedetineerd. Klager is opgeroepen om zich op 23 januari 2012 te melden bij de locatie Groot Bankenbosch.

2.2. Bij uitspraak van 17 januari 2012, met nummer 12/100/SGB, van de voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Pbw, is de tenuitvoerlegging van die oproep om zich te melden geschorst tot het moment dat de
beroepscommissie op het beroep van klager zal hebben beslist.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager en zijn echtgenote zijn bij vonnis van 4 november 2008 in staat van faillissement verklaard. Klager verzoekt om uitstel van de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde vrijheidsstraf. Klager heeft afspraken gemaakt met zijn schuldeisers. Indien
hij
uiterlijk 1 juli 2012 € 50.000 netto afdraagt aan de boedel, kan een akkoord worden gerealiseerd. Klager heeft nog enkele maanden nodig om dat benodigde bedrag te realiseren. Als geen akkoord kan worden gerealiseerd, dan ontvangen de schuldeisers geen
dan wel een lagere uitkering. Voor klager en zijn echtgenote is een akkoord de enige mogelijkheid om schuldenvrij verder te kunnen. Het faillissement is daarnaast langer open gehouden dan gebruikelijk, indien de mogelijkheid van een akkoord zou komen
te
vervallen dan is dat zonde van de tijd en het geld geweest. Klager heeft daarom een groot belang bij uitstel tot na 1 juli 2012. Klager kan na afwikkeling van het faillissement zijn gevangenisstraf alsnog uitzitten. Klager heeft inmiddels met succes
een
eenmanszaak opgestart en is van mening dat er geen vluchtgevaar bestaat.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Aan klager is eerder, op 7 februari 2011, een oproep gezonden om zich op 28 februari 2011 te melden bij de locatie Maashegge te Overloon. Klager heeft zich toen niet gemeld. Op 28 februari 2011 heeft de raadsman van klager om uitstel verzocht. Op 30
maart 2011 heeft de beroepscommissie het beroep tegen de beslissing dat klager zich bij de locatie Maashegge diende te melden, niet-ontvankelijk verklaard. Na telefonisch overleg is met klager afgesproken hem een nieuwe oproep te zenden na (ongeveer)
een half jaar. Daarop is op 28 december 2011 aan klager de oproep verzonden om zich op 23 januari 2012 te melden bij de locatie Bankenbosch.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Bankenbosch is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Vastgesteld kan worden dat klager er belang bij heeft dat hij niet eerder dan 1 juli 2012 zal worden opgeroepen voor het ondergaan van de hem opgelegde gevangenisstraf. Daarnaast is aannemelijk dat ook anderen dan klager, te weten zijn
schuldeisers, een aanmerkelijk belang hebben bij een uitstel van de tenuitvoerlegging omdat daardoor de kans bestaat dat zij een groter deel van hun vordering op klager alsnog voldaan krijgen en dat daarmee een akkoord kan worden bereikt waarmee het
faillissement van klager kan worden opgeheven. Tegenover die belangen staat het door de selectiefunctionaris aangevoerde belang en noodzaak van een daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de aan klager opgelegde vrijheidsstraf. De beroepscommissie acht
het
door de selectiefunctionaris aangevoerde belang en noodzaak eveneens aannemelijk.
Indien er geen sprake zou zijn van betrokken derden (de schuldeisers) zou de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris niet onredelijk en onbillijk worden geacht. In dit geval acht de beroepscommissie het evenwel redelijk om aan de belangen van
die schuldeisers een groter gewicht toe te kennen dan aan de door de selectiefunctionaris aangevoerde belangen. Dat geldt temeer nu door en namens klager andermaal is aangegeven dat hij na 1 juli 2012 bereid is de hem opgelegde gevangenisstraf te
ondergaan.
Het vorenstaande – een en ander in onderling verband en samenhang bezien – maakt dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk
moet worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 16 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven