Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4312/GM, 14 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4312/GM

betreft: [klager] datum: 14 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 28 november 2011 van bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het beroep is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 21 februari 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel.

Namens de inrichtingsarts is schriftelijk meegedeeld dat het hoofd zorg en de inrichtingsarts verhinderd zijn om ter zitting te verschijnen.

Klager heeft afstand gedaan van het recht om ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 14 september 2011, houdt in dat de inrichtingsarts klager ten onrechte arbeidsgeschikt heeft verklaard.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht.
Hij is in mei 2011 geopereerd aan zijn rug. Daarna leek het alsof de klachten weg waren, maar de klachten werden echter steeds erger. Klager zakte geregeld door zijn linkerbeen/-knie en had pijn.
De inrichtingsarts heeft klager arbeidsgeschikt verklaard. Dit is onverantwoord. Als hij op de arbeid valt c.q. door zijn been zakt, zou hij zich kunnen bezeren aan scherpe punten en/of machines.
De inrichtingsarts heeft gezegd dat klager, als hij dood zou vallen, een klacht kan indienen.

Namens de inrichtingsarts is het volgende standpunt ingenomen.
Het hoofd zorg heeft getracht te bemiddelen, maar klager wil niets meer met de inrichtingsarts te maken hebben. De inrichtingsarts heeft de klacht gelezen, maar heeft aangegeven zich niet te herkennen in hetgeen klager schrijft. Het risico van vallen
op
de arbeidszaal is niet groter dan het risico van vallen op de afdeling.
Arbeid heeft binnen detentie een andere functie dan buiten, is geen middel om in het levensonderhoud te voorzien, maar is een zinvolle dagbesteding.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat klager heeft aangegeven dat hij regelmatig door zijn been c.q. knie zakte en pijn had. Klager vond het onverantwoord om arbeid te verrichten, omdat hij, als hij op de metaalafdeling door zijn been c.q. knie zou gaan,
zich zou kunnen bezeren aan scherpe voorwerpen of machines.
Uit de medische gegevens blijkt dat klager door de inrichtingsarts arbeidsgeschikt is verklaard en dat de inrichtingsarts het risico van vallen op de arbeidszaal niet groter acht dan het risico van vallen op een verblijfsafdeling.
Niet aannemelijk is geworden dat bij vallen op de arbeidszaal er een onverantwoorde kans zou bestaan op bezeren aan scherpe voorwerpen of machines.
De beroepscommissie stelt vast dat arbeid aan klager wordt aangeboden om hem een zinvolle dagbesteding te bieden. Arbeid heeft in een detentiesituatie niet hetzelfde karakter of dezelfde functie als buiten detentie.Daarbij komt dat klager met de
inrichtingsarts over de belastbaarheid van zijn been/knie/rug tot afstemming had kunnen komen.
De beroepscommissie is, het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn, voorzitter, drs. L.E.M. Kleipool en drs. C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven