Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4273/GA, 12 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:12-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4273/GA

betreft: [klager] datum: 12 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.J. Sol, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 november 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. A.J. Sol om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het verstrekken van verkeerde informatie aan de selectiefunctionaris ten behoeve van klagers verlofaanvraag door een medewerker van het bureau selectie- en detentiebegeleiding (b.s.d.).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De beklagcommissie had de zaak aanvankelijk aangehouden ten einde de directeur in staat te stellen nadere informatie te verschaffen. De directeur
heeft
aan deze eis niet voldaan, maar de beklagcommissie heeft het beklag alsnog ongegrond verklaard. De handelwijze van de beklagcommissie is onjuist. Zij is terug gekomen op haar tussenbeslissing zonder dat daar een reden voor is. Er is dan ook sprake van
een motiveringsgebrek.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Op 27 september 2011 heeft de directeur de beklagcommissie nader geïnformeerd. De beklagcommissie heeft een beslissing genomen naar aanleiding van de nadere toelichting van de directeur. De directeur kan
zich verenigen met de uitspraak van de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Namens klager is aangevoerd dat de handelwijze van de beklagcommissie onjuist is geweest. Daargelaten de juistheid hiervan kan hieraan voorbij worden gegaan, nu het beklag in beroep opnieuw ten gronde wordt beoordeeld.

Klager meent dat een medewerker van het b.s.d. onjuiste informatie heeft verstrekt aan de selectiefunctionaris, waardoor klagers verlofaanvraag is afgewezen. Gelet op haar eerdere uitspraken (zoals de beslissingen met nr. 10/1391/GA en 07/2950/GA) is
de
beroepscommissie van oordeel dat er geen sprake is van een beslissing van de directeur waartegen op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw beklag openstaat. De beroepscommissie overweegt dat indien het b.s.d. betrokken is bij de advisering aan de
selectiefunctionaris omtrent een verzoek om algemeen verlof, daarover mede geklaagd kan worden in het kader van een beroep als bedoeld in de artikelen 72 en 73 van de Pbw. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie derhalve vernietigen
en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 12 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven