Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4327/GB, 12 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:12-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4327/GB

Betreft: [klager] datum: 12 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Bonis, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 december 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de locatie Ooyerhoek Zutphen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 maart 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de locatie De Schie te Rotterdam. Op 27 oktober 2011 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie Ooyerhoek Zutphen, waar een regime van algehele gemeenschap
geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De stelling dat klager zich na detentie wil vestigen op het adres van de locatie De Schie is niet juist. Klager heeft aangegeven dat hij overgeplaatst wenst te worden naar de gevangenis van locatie De Schie. Deze wenst, hangt nauw samen met het feit
dat
klagers vriendin met haar zoontje in Rotterdam woont. Zij is onlangs bevallen van hun zoontje en kan daardoor klager niet zo vaak bezoeken. Ook klagers familie en vrienden wonen in de regio Rotterdam. De selectiefunctionaris had nogmaals duidelijk aan
klager moeten vragen waar hij zich na detentie wil vestigen. Klager heeft aangegeven dat hij overgeplaatst wil worden naar de gevangenis van de locatie De Schie omdat zijn vriendin in Rotterdam woont. De bestreden beslissing is op onjuiste en
onvolledige gronden genomen. Klager wil zijn beroep tevens ter zitting toelichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op grond van het project Detentie & Re-integratie geplaatst in de gevangenis van de locatie Ooyerhoek Zutphen. Het vestigingsadres na detentie is hierdoor leidend voor plaatsing in een vervolginrichting. Aangezien klager dakloos is, heeft de
selectiefunctionaris gekozen voor de inrichting waar hij het snelst geplaatst kon worden. Zodra een vestigingsadres bekend is, kan klager overgeplaatst worden naar een inrichting in de omgeving waar hij zich na detentie wil vestigen.

4. De beoordeling
4.1 Namens klager is verzocht het beroep ter zitting toe te lichten. Nu niet gemotiveerd is waarom klager zijn beroep mondeling wil toelichten en de beroepscommissie zich voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen, wijst de
beroepscommissie het verzoek af.

4.2 De gevangenis van de locatie Ooyerhoek Zutphen is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3 Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.4 Uit het selectieadvies van 14 oktober 2011 blijkt dat klager niet mee heeft willen werken aan een selectiegesprek. Zowel klagers vestigingsadres als het adres van de verblijfplaats van klagers vriendin is onbekend. Klagers bezoek komt uit
Rotterdam, Hoek van Holland, Amsterdam en Schiedam. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Ten
overvloede merkt de beroepscommissie op dat klager, indien hij een vestigingsadres opgeeft, een nieuw verzoek tot overplaatsing kan indienen bij de selectiefunctionaris

5 De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 12 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven